การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
1
จำนวนสมรรถนะ
11

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )

1 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ชั้น 6

ภาพรวมของสาขาส่งเสริมการเกษตร

สาขาส่งเสริมการเกษตร
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

ปฏิทินรอบประเมิน