การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
10
จำนวนสมรรถนะ
59

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )

10 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม(ภาพเคลื่อนไหว) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ชั้น 6
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ชั้น 7
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) ชั้น 6
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบเกม ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบเกม ชั้น 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) อาชีพนักออกแบบเกม ชั้น 6

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game)

สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game)
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ไม่ระบุ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเกม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
73.33%
ไม่ผ่าน 26.67%

ปฏิทินรอบประเมิน