กิจกรรม

11

ม.ค. 64

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล(Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2

  • 875

สภาการพยาบาลขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses ' Aides / Care Givers) โดย

เอกสารประกอบการยื่นสมัคร (กรุณาแนบไฟล์ในระบบ)

1. รูปขนาด 1 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีพื้น ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนา) 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) 1 ชุด

4. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 3 เดือน

6. ตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม/รางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี)

ขอเลื่อนกำหนดวันทดสอบ   จากเดิมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

การทดสอบสมรรถนะ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

- สอบข้อเขียน

- สอบทักษะปฏิบัติ

- สอบสัมภาษณ์

สถานที่จัดทดสอบ มี 2 แห่ง คือ

- สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การชำระค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2596 - 7582 / 7573 / 7574  อีเมล  cb0276@tnmc.or.th
หรือ LINE Official : @617kwfgc 
https://lin.ee/M2ZdmFj​ 

11 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564
องค์กรรับรอง : สภาการพยาบาล
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง