กิจกรรม

24

พ.ย. 63

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3

  • 69

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. คุณสมบัติ
1.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี                                                        1.2ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ
1.3 มีประสบการณ์ทำงานในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.  คุณสมบัติ

2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอื่นๆ                  2.2ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ
2.3 มีประสบการณ์ทำงานในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 

24 พฤศจิกายน 2563 - 11 ธันวาคม 2563
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

24 พฤศจิกายน 2563 - 11 ธันวาคม 2563
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง