กิจกรรม

24

พ.ย. 63

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4

  • 106

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ผ่านการประเมิน  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระดับ 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระดับ 3

2. คุณสมบัติ
2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาการบัญชี                            2.2ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ
2.3 มีประสบการณ์ทำงานในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

24 พฤศจิกายน 2563 - 11 ธันวาคม 2563
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

24 พฤศจิกายน 2563 - 11 ธันวาคม 2563
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง