กิจกรรม

14

ต.ค. 63

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3

  • 23

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ
3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 2 หรือ
4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 2 ปี

14 ตุลาคม 2563 - 17 ตุลาคม 2563
องค์กรรับรอง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง