กิจกรรม

16

ก.ย. 63

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1

  • 697

1.กรุณากรอกข้อมูลการสมัครใน www.tpqi.go.th

2.กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน

3.กรุณาเลือกคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 เท่านั้น

4.กรณีผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษา ขอให้แนบสำเนาบัตรนิสิตและสำเนาบัตรประชาชน

5.กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป ขอให้แนบสำเนาบัตรประชาชน

6.ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12.00 น. 

7.ในวันจัดสอบขอให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และบัตรประจำนิสิตตัวจริงมาด้วยค่ะ

   ***วันที่จัดสอบวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา***

16 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563
องค์กรรับรอง : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง