กิจกรรม

20

ก.ค. 63

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา ชั้น 2

 • 5

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ในการนี้ กระผม ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข ผู้จัดการศูนย์ประสานงานองค์กรฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกชั้นปี เกษตรกรชาวสวนยางพารา และผู้สนใจฯ เข้ารับการทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราตามกลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ ศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

สถานที่ติดต่อ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 365
 • หรือ ติดต่อได้ที่ คุณกมลวรรณ  แซ่จอง โทรศัพท์ 074-286134 
 • หรือ  agri.psu@gmail.com

คุณสมบัติผู้เข้าทดสอบประเมินฯ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

การจัดทดสอบ

 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

สถานที่จัดสอบ 

 • ณ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบ่งปัน
Tag :

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง