กิจกรรม

19

มี.ค. 63

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4

  • 59

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ นั้น  มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวน นักศึกษา พนักงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะของบุคคล ในสาขาอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 3 และชั้น 4

โดยจะจัดทดสอบสมรรถนะ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่จัดสอบประเมินสมรรถนะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สำหรับนักศึกษา สอบฟรี 
สำหรับบุคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ ชั้น 3  ครั้งละ 350 บาท ​
สำหรับบุคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ ชั้น 4  ครั้งละ 400 บาท 
สามารถสมัครได้ที่
http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/register

ขั้นตอนการสมัคร
http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/assessment/howto

**ผู้ที่ผ่านการประเมิน หากประสงค์จะรับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 100 บาท**

หรือสมัครแบบกรอกใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1VP4Qy61IAX2ExINqIHv7kq_YcuxZPCPj/view?usp=sharing
หลักฐานการสมัคร
1.รูปขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัครและกรอกให้เรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น transcript หรือปริญญาบัตร
(สามารถใช้หลักฐานการศึกษาจากระบบสารสนเทศได้ )
5. CV /Resume ของผู้สมัคร 
นำเอกสาร scan ส่งมาที่ email suchanya.rat@mahidol.edu 
หรือนำมาส่งในวันที่สอบจริง 

19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563
องค์กรรับรอง : มหาวิทยาลัยมหิดล
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง