กิจกรรม

03

มี.ค. 63

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้น 3

  • 58

ด้วย ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสากล ทำการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบ ในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

หรือ ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน/หลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หรือ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน

หรือมีประสบการณ์ทำงานที่ เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 5 ปี ต่อเนื่อง

2.   วิธีการประเมิน

สอบข้อเขียนแบบปรนัย (120 นาที) สอบอัตนัย (10นาที) และสอบสัมภาษณ์ (40นาที)

3.   Download เอกสารการสมัครได้ที่ https://bit.ly/2wEkfKp

4.   เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงในวันทดสอบ) ได้แก่

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)

สำเนาบัตรประชาชน (เห็นใบหน้าชัดเจนและไม่หมดอายุในวันสอบ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด(ถ้ามี)

สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด รองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด(ถ้ามี)

สำเนาใบรับรองการทำงาน / การฝึกอบรม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด 

กรณีเป็นนักศึกษา เพิ่มสำเนาบัตรนักศึกษา (ไม่หมดอายุในวันสอบ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

กรณีจบการศึกษามาไม่เกิน 1 ปี เพิ่มสำเนา Transcript พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

5.  ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานที่สแกนส่งทางอีเมล cesr.rmutl@gmail.com  โดยติดรูปถ่ายบนใบสมัคร ลงนามเอกสาร และรับรองสำเนาเรียบร้อย สแกนความละเอียด 200 dpi

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์แล้ว นำเอกสารต้นฉบับ มายื่น ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาคารวิศวกรรมศาสตร์ C3 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 98 หมู่ 3 ซอย 8  ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ในวันที่เข้ารับการทดสอบ

6.   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2563

7.   กำหนดสอบวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 (รับจำนวน 30 ท่าน)

8.   ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของอาชีพ และหน่วยสมรรถนะที่เปิดทำการทดสอบได้ที่ https://www.facebook.com/cesrurmutl2016/

3 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563
องค์กรรับรอง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง