กิจกรรม

23

ม.ค. 63

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

  • 58

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะอาชีพของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เปิดรับสมัครสอบ    ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภัตตาคาร  และร้านอาหาร  สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหาร   คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1     อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย (รุ่นที่ 6)  โดยกำหนดสัมมนาพร้อมสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์  และสอบปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563

23 มกราคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง