กิจกรรม

01

ส.ค. 62

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2

  • 57

นักศึกษาคณะวิศวกรรม และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์ และผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

*กำหนดการสอบในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ขอให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารก่อนทำการยื่นคำขอออนไลน์ดังนี้
1. รูปถ่าย 1นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
2. ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) (จำนวน 1ชุด)
3. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา (จำนวน 1ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (จำนวน 1ชุด)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (จำนวน 1ชุด)
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลากรตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ขอให้ผู้สมัครถ่ายรูปแล้วอัพโหลดเข้ามาในระบบก่อน จากนั้นให้นำเอกสารตัวจริงมาส่งที่สถาบันวิจัย
และพัฒนาโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 1 ภายใน 7 วันหลังจากยื่นคำขอออนไลน์

1 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562
องค์กรรับรอง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง