กิจกรรม

04

ก.พ. 62

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 2

  • 53

1. รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช หรือเทียบเท่า (นักศึกษาหรือพนักงานในสถานประกอบการ)

2. โปรดยื่นเอกสาร พร้อมเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกช่างเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาราชการ 

    2.1 สำเนาวุฒิ ปวช  หรือ เทียบเท่า (รับรองสำเนาถูกต้อง)

    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

    2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) ถ้ามี

    2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

    2.5 ใบผ่านงานตัวจริง (ถ้ามี)

    2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

4. โดยจะทำการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ แผนกช่างเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

4 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง