ผู้ผ่านการรับรอง
สมรรถนะบุคคล

ผู้ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบของท่าน
ผลการทดสอบสมรรถนะบุคคล