ผู้ผ่านการรับรอง
สมรรถนะบุคคล

ผู้ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบของท่าน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน
เลือกคุณวุฒิที่ท่านได้ทดสอบสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
กรุณากรอกคุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านทดสอบ
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประชาชน และเลือกคุณวุฒิวิชาชีพ
ผลการทดสอบสมรรถนะบุคคล