รายละเอียดการสมัครขอรับรอง
สมรรถนะบุคคล

ขั้นตอนการขอรับรองสมรรถนะ ของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ขั้นตอนที่ 1
สมัครสมาชิก TPQI
ขั้นตอนที่ 2
สมัครขอรับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 3
เข้ารับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ 5
ขอรับรองสมรรถนะบุคคล
ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบขอรับรองสมรรถนะบุคคล