รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

08/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/04/0013

องค์กรรับรอง

DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

7 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

1. กำหนดวันสอบ คือวันที่ 24 เม.ย. 642. ขอสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ