รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

05/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/04/0007

องค์กรรับรอง

DL-0001-A : บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

20 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3เวลา 08.30 - 16.30 น.


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ