รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา ชั้น 2

05/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/03/0110

องค์กรรับรอง

CB-0185-A : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา ชั้น 2

วันที่เปิดรับสมัคร

24 มีนาคม 2564 - 27 เมษายน 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมันในการนี้ กระผม ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข ผู้จัดการศูนย์ประสานงานองค์กรฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกชั้นปี เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และผู้สนใจฯ เข้ารับการทดสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมันตามกลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ ศูนย์ประสานงานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมันสถานที่ติดต่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 365หรือ ติดต่อได้ที่ คุณนิศาชล ด้วงมาก โทรศัพท์ 6134 คุณสมบัติผู้เข้าทดสอบประเมินฯสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ไม่น้อยกว่า 1 ปีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ไม่น้อยกว่า 2 ปีการจัดทดสอบวันที่ 25-26 เมษายน 2564สถานที่จัดสอบ ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดบุรีรัมย์


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ