กิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน
กิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวสาร
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่จะมาถึง

สมัครสอบวัดสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยชั้น1...

  • 1 กรกฎาคม 2561
  • 10

สมัครสอบวัดสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยชั้น1...

  • 1 สิงหาคม 2561
  • 7