หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านการตลาดของงานบริการสปาไทย

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

WNS-SPA-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการด้านการตลาดของงานบริการสปาไทย

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
  อาชีพบริหารจัดการสปา 6.

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้ เป็นหน่วยวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของอาชีพบริหารจัดการสปา ชั้น 4 ผู้ชำนาญการในอาชีพ โดยต้องมีความรู้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย การสำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการ วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย รวมถึง การจัดการข้อมูลของผู้รับบริการสปาไทย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
  - N/A 10.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - N/A
  11.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10102.02 วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย

1.วางแผนการตลาดงานบริการสปาไทยให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์
2.กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทยให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์
3. จัดทำแผนและถ่ายทอดแผนการตลาดงานบริการสปาไทยสู่การปฏิบัติให้สามารถวัดผลได้

10102.03 ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย

1.ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทยเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเพื่อให้ได้ทรีทเมนท์ที่เหมาะสมกับการให้บริการในสปาไทย
2.ทดสอบ ปรับปรุง เมนูสปาไทยให้มีความเหมาะสมในการให้บริการเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจโดยคำนึงถึงหลักวิชากร เพื่อให้ได้ทรีทเมนท์ที่เหมาะสมกับการให้บริการในสปาไทย

10102.04 จัดการข้อมูลของผู้รับบริการสปาไทย

1. รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบการ อย่างละเอียด ครบถ้วน
2.วิเคราะห์ ประมวลผล ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสปาไทย

10102.01 สำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการ

1.สำรวจความต้องการของผู้รับบริการตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยความชัดเจน
2.สรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาและสุขภาพแบบองค์รวม
  (2) ความรู้เรื่องลำดับ ขั้นตอน การให้บริการสปาทรีทเมนท์
  (3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในกระบวนการให้บริการสปา
  (4) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา
  (5) ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปา (ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม
  (2) ความสามารถในการบอกลำดับ ขั้นตอน การให้บริการสปาทรีทเมนท์
  (3) ความสามารถในการบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในกระบวนการให้บริการสปา
  (4) ความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา
  (5) ความสามารถในการอธิบายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปา

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ในส่วนนี้ เป็นการอธิบายถึงทักษะและความรู้ที่ต้องการ ดังนี้
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (1) สำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการออกแบบและกำหนดวิธีสำรวจข้อมูลด้านความต้องการของผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  (2) วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
  - ความสามารถในการวางแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
  - ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทย
  - ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดแผนการตลาดงานบริการสปาไทยสู่การปฏิบัติ
  (3) ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปา
  - ความสามารถในการออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
  - ความสามารถในกระบวนการทดสอบ การปรับปรุงเมนูสปาไทยให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ
  (4) จัดการข้อมูลของผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ
  - ความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ สปาไทย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  (1) สำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  - ความรู้ในการสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  (2) วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
  - ความรู้ด้านการวางแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
  - ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทย
  - ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและถ่ายทอดแผนการตลาดงานบริการสปาไทยสู่การปฏิบัติ
  (3) ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปา
  - ความรู้ด้านการออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
  - ความรู้ด้านกระบวนการทดสอบ การปรับปรุงเมนูสปาไทยให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ (4) จัดการข้อมูลของผู้รับบริการสปาไทย
  - ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ และ/หรือกระบวนการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ
  - ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง การให้บริการสปาไทย 14.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น ผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ แผนการตลาดงานบริการสปาไทย โปรแกรมหรือเมนูสปาไทย สรุปการประมวลผลข้อมูลผู้รับบริการสปาไทย
  · เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
  · แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
  · แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  · สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
  · หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือ การสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
  · หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือ การประเมิน 360 องศา จากหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ ผู้รับบริการ หรือ เอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น ผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ แผนการตลาดงานบริการสปาไทย โปรแกรมหรือเมนูสปาไทย สรุปการประมวลผลข้อมูลผู้รับบริการสปาไทย เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินโดย
  · ประเมินความรู้ โดยใช้
  - ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้ - ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  · ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือ การประเมิน 360 องศา จากหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ ผู้รับบริการ
  · ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ/หรือแบบประเมิน 360 องศา
  · พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น ผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ แผนการตลาดงานบริการสปาไทย โปรแกรมหรือเมนูสปาไทย สรุปการประมวลผลข้อมูลผู้รับบริการสปาไทย เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book) 15.

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
  (1) สำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการสปาไทย
  สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  หมายความรวมถึง การศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ โดยการสอบถามตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ การค้นหาข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว หรือพิจารณาจากเมนูสปาที่ได้รับความนิยม หรือสร้างรายได้หลักให้กับสถานประกอบการ ดำเนินการด้วยตนเอง และ/หรือ การกำหนดนโยบาย และมอบหมายงานในการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการแก่ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตลาด สรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  โดยดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการที่ได้จากผู้ใต้บังคับบัญชา (2) วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
  วางแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
  พิจารณาข้อมูลประกอบในการวางแผนและกำหนดแผนการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อม กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทย
  โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทางการตลาดอย่างครอบคลุม อาทิเช่น ส่วนผสมทางการตลาด และวางแผน กลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำมาปฏิบัติและวัดผลได้ จัดทำแผนและถ่ายทอดแผนการตลาดงานบริการสปาไทยสู่การปฏิบัติ
  โดยสื่อสารรายละเอียด ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทาง อาทิ การประชุมหัวหน้างาน เพื่อรับทราบและนำไปเผยแพร่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบบทบาท หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง (3) ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
  ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
  โดยออกแบบให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทยที่กำหนดไว้
  ทดสอบ ปรับปรุง เมนูสปาไทยให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ
  โดยทดสอบ ปรับปรุงเมนูสปาไทยหรือโปรแกรมสปาไทย จนกระทั่งมีความเหมาะสม ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้รับบริการ และกระแสความนิยม เป็นต้น (4) จัดการข้อมูลของผู้รับบริการ
  รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ
  โดยพิจารณาและตรวจทานข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน มีความสมบูรณ์ และรวบรวม เพื่อนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลด้านการตลาดต่อไปได้ หรือกำหนดนโยบายและมอบหมายงานในการตรวจทานและรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการแก่ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผล
  โดยวิเคราะห์ และประมวลผล ตามวิธีที่กำหนด รวมถึงจัดเก็บและ/หรือ จัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของสปาและการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยตนเอง หรือกำหนดนโยบายและมอบหมายงานในการวิเคราะห์ ประมวลผลแก่ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตลาด
(ก) คำแนะนำ
  อาชีพบริหารจัดการสปา เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายการจัดการ ที่ต้องมีทักษะ ความรู้ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อาทิ การปฏิบัติงานด้วยความชัดเจน รอบคอบ เพื่อบริหารจัดการสปาให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  อาชีพบริหารจัดการสปา เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานจัดการต่างๆ ได้แก่ งานบริการสปาไทย งานจัดการด้านการตลาดของบริการสปปาไทย งานจัดการด้านการเงินของสถานประกอบการ งานจัดการด้านบุคลากรและการดำเนินงานบริการสปาไทย 16.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  - N/A
  17.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  - N/A 18.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ (1) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้ (2) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมิน 360 องศา แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน 18.3 ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ/หรือแบบประเมิน 360 องศา 18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย (1) หลักฐานความรู้ ได้แก่ (1.1) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ (1.2) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) (2) หลักฐานทักษะ ได้แก่ (2.1) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น ผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ แผนการตลาดงานบริการสปาไทย โปรแกรมหรือเมนูสปาไทย สรุปการประมวลผลข้อมูลผู้รับบริการสปาไทย (2.2) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน (2.3) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ประเมิน หลักฐาน
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ความรู้ ทักษะ
ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมิน 360 องศา แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการสัมภาษณ์/แบบประเมิน 360 องศา เอกสารรับรองความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารงานที่ปฏิบัติ เอกสารรับรองการทำงาน แฟ้มสะสมงาน
ด้านความรู้
(1) สำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการสปาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
- ความรู้ในการสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
(2) วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
- ความรู้ด้านการวางแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและถ่ายทอดแผนการตลาดงานบริการสปาไทยสู่การปฏิบัติ
(3) ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
- ความรู้ด้านการออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
- ความรู้ด้านกระบวนการทดสอบ การปรับปรุงเมนู สปาไทยให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ
(4) จัดการข้อมูลของผู้รับบริการสปาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ และ/หรือกระบวนการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ด้านทักษะ
(1) สำรวจและสรุปความต้องการของผู้รับบริการสปาไทย
- ความสามารถในการออกแบบและกำหนดวิธีสำรวจข้อมูลด้านความต้องการของผู้รับบริการ
- ความสามารถในการสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
(2) วางแผนและกำหนดแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
- ความสามารถในการวางแผนการตลาดงานบริการสปาไทย
- ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดงานบริการสปาไทย
- ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดแผนการตลาดงานบริการสปาไทยสู่การปฏิบัติ
(3) ออกแบบโปรแกรมหรือเมนูสปาไทย
- ความสามารถในการออกแบบโปรแกรมหรือเมนู สปาไทย
- ความสามารถในกระบวนการทดสอบ การปรับปรุงเมนูสปาไทยให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ
(4) จัดการข้อมูลของผู้รับบริการสปาไทย
- ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

 • สายงาน :
  สาขาให้บริการสปา
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดการงานบริการสปาไทย