หน่วยสมรรถนะ

จัดการงานบริการสปาไทย

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

WNS-SPA-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการงานบริการสปาไทย

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
  อาชีพบริหารจัดการสปา 6.

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้ เป็นหน่วยวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของอาชีพบริหารจัดการสปา ชั้น 4 ผู้ชำนาญการในอาชีพ โดยต้องมีความรู้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยแก่ผู้รับบริการ และบริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี)
  - N/A 10.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10101.02 บริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ

1. กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน
2. กำหนดและจัดทำแผนดำเนินงานในการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการอย่างชัดเจน
3. มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ

10101.01 วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการ สปาไทยแก่ผู้รับบริการ

1. กำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยภายใต้แนวคิดของสถานประกอบการตามหลักการที่ผ่านการอบรม
2. ออกแบบกระบวนการให้บริการสปาไทยเหมาะสมกับเวลาในการให้บริการ
3. จัดทำแผนงานการให้บริการสปาไทยและถ่ายทอดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความสามารถในการอธิบายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปา

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ในส่วนนี้ เป็นการอธิบายถึงทักษะและความรู้ที่ต้องการ ดังนี้
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (1) วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยแก่ผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทย
  - ความสามารถในการออกแบบกระบวนการให้บริการสปาไทย
  - ความสามารถในการถ่ายทอดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
  (2) บริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการกำหนดแผนดำเนินงานในการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  (1) วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยแก่ผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทย
  - ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการให้บริการสปาไทย
  - ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
  (2) บริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนดำเนินงานในการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น แผนงานการให้บริการสปาไทย แผนดำเนินงานในการดูและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
  · เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
  · แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
  · แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  · สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
  · หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือ การสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
  · หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือ การประเมิน 360 องศา จากหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ ผู้รับบริการ หรือ เอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น แผนงานการให้บริการสปาไทย แผนดำเนินงานในการดูและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
(ง) วิธีการประเมิน
  ประเมินโดย
  · ประเมินความรู้ โดยใช้
  - ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้ - ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  · ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือ การประเมิน 360 องศา จากหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ ผู้รับบริการ
  · ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ/หรือแบบประเมิน 360 องศา
  · พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะ เช่น แผนงานการให้บริการสปาไทย แผนดำเนินงานในการดูและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
  (1) วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยแก่ผู้รับบริการ
  กำหนดแนวทางให้บริการสปาไทย
  โดยการกำหนดแนวคิดหรือรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ (ก่อน-ระหว่าง-หลัง) แก่ผู้รับบริการให้ได้ตามที่สถานประกอบการกำหนด ได้แก่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ การกำหนดรูปแบบของการบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพบริการด้วยเครื่องมือด้านไอที การกำหนดลำดับของการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ภายใต้แนวคิดของสถานประกอบการ ออกแบบกระบวนการให้บริการสปาไทย
  โดยกำหนดลำดับ ขั้นตอนการบริการ ตั้งแต่ก่อนบริการ ระหว่างรับบริการและหลังรับบริการเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน จัดทำแผนงานการให้บริการสปาไทยและถ่ายทอดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
  โดยสื่อสารรายละเอียด ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยผ่านช่องทาง อาทิ การประชุมหัวหน้างาน เพื่อรับทราบและนำไปเผยแพร่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบบทบาท หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง (2) บริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
  แนวทางการดูแลและรักษาความสัมพันธ์
  ครอบคลุมถึงประเด็นช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆ ของสถานประกอบการ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น กำหนดแผนดำเนินงานในการดูแลและรักษามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
  ครอบคลุมถึง การให้บริการผู้รับบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ สถานที่ให้บริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสปาไทย มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ Spa Receptionist รวมถึง ผู้ที่รับผิดชอบด้านการตลาด โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผน และตามระยะเวลาที่กำหนด
(ก) คำแนะนำ
  อาชีพบริหารจัดการสปา เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายการจัดการ ที่ต้องมีทักษะ ความรู้ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อาทิ การปฏิบัติงานด้วยความชัดเจน รอบคอบ เพื่อบริหารจัดการสปาให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  อาชีพบริหารจัดการสปา เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานจัดการต่างๆ ได้แก่ งานบริการสปาไทย งานจัดการด้านการตลาดของบริการสปปาไทย งานจัดการด้านการเงินของสถานประกอบการ งานจัดการด้านบุคลากรและการดำเนินงานบริการสปาไทย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  - N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  - N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ (1) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้ (2) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมิน 360 องศา แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน 18.3 ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ/หรือแบบประเมิน 360 องศา 18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย (1) หลักฐานความรู้ ได้แก่ (1.1) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ (1.2) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) (2) หลักฐานทักษะ ได้แก่ (2.1) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น แผนงานการให้บริการสปาไทย แผนดำเนินงานในการดูและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (2.2) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน (2.3) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ประเมิน หลักฐาน
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ความรู้ ทักษะ
ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมิน 360 องศา แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการสัมภาษณ์/แบบประเมิน 360 องศา เอกสารรับรองความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารงานที่ปฏิบัติ เอกสารรับรองการทำงาน แฟ้มสะสมงาน
ด้านความรู้
(1) วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยแก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการให้บริการ สปาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
(2) บริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนดำเนินงานในการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านทักษะ
(1) วางแผนและกำหนดแนวทางการให้บริการสปาไทยแก่ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการกำหนดแนวทางการให้บริการ สปาไทย
- ความสามารถในการออกแบบกระบวนการให้บริการ สปาไทย
- ความสามารถในการถ่ายทอดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
(2) บริหารความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
- ความสามารถในการกำหนดแผนดำเนินงานในการดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
- ความสามารถในการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

 • สายงาน :
  สาขาให้บริการสปา
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดการด้านการตลาดของงานบริการสปาไทย