หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

WNS-SPA-3-052ZB

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้บริการพอกผิวกาย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพ สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะอาชีพเฉพาะทาง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้ เป็นหน่วยวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของ สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะอาชีพเฉพาะทาง โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ ตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)ตามที่ผ่านการอบรม ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์ และแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10411.01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ

1.1แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ
1.2อธิบายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ก่อนพอกผิวกายตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
1.3ทบทวนทรีทเม้นท์ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบ สุภาพ
1.4แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการพอกผิวกายอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10411.02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ
2.2เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกายตามได้ถูกต้องใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
2.3จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ
2.4จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการพอกผิวกายได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
2.5จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

10411.03 ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1แนะนำการวางท่าที่สะดวกและสบายในการรับบริการพอกผิวกาย แก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
3.2ให้บริการพอกผิวกายโดยทาผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย เริ่มจากด้านหลัง และด้านหน้า จากซ้ายไปขวา จนทั่วทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด ด้วยความประณีต รอบคอบ
3.3ปาดผลิตภัณฑ์ออกจากผิวกายโดยเริ่มจากปลายเท้า ลำตัวด้านหน้า ด้านหลัง โดยไม่ให้เศษผลิตภัณฑ์ร่วงลงบนพื้นด้วยความประณีต ตามหลักสุขอนามัย
3.4แนะนำให้ผู้รับบริการล้างตัวแล้วเช็ดให้แห้ง ด้วยความสุภาพ
3.5ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายให้ทั่วร่างกายผู้รับบริการด้วยความประณีตรอบคอบ

10411.04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ

4.1แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการพอกผิวกายแก่ผู้รับบริการตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
4.2แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยด้วยความสุภาพ
4.3แนะนำผลิตภัณฑ์Home Use สำหรับการพอกผิวกายสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความรู้ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10410)
  (2) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการพอกผิวกาย
  (3) ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์การให้บริการพอกผิวกาย (ถ้ามี)
  (4) ความรู้เรื่องลำดับ ขั้นตอนการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ผิวกาย ตามหลักวิชา (ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความสามารถตามหน่วยสมรรถนะให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10410)
  (2) ความสามารถในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับการให้บริการพอกผิวกาย
  (3) ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การให้บริการพอกผิวกาย (ถ้ามี)
  (4) ความสามารถในการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ผิวกาย ตามลำดับ ขั้นตอน ตามหลักวิชา

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ในส่วนนี้ เป็นการอธิบายถึงทักษะและความรู้ที่ต้องการ ดังนี้
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการเพื่อพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
  - ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถใน การแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกายตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถใน การทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ
  - ความสามารถใน การอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการพอกผิวกาย อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการเตรียมสมุนไพรไทยสำหรับพอกผิวกาย) ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  (3) ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความสามารถในการ การแนะนำการวางท่านั่ง หรือท่าอื่นๆ ที่ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และสบายในระหว่างการรับบริการพอกผิวกาย แก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการให้บริการพอกผิวกาย ได้ตามขั้นตอน
  - ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการปาดผลิตภัณฑ์ออกจากผิวกายได้ตามขั้นตอน และประณีต ตามหลักสุขอนามัย
  - ความสามารถในการแนะนำให้ผู้รับบริการล้างตัว แล้วเช็ดให้แห้ง ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายให้ทั่วร่างกายผู้รับบริการ
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
  - ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกผิวกาย แก่ผู้รับบริการตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการพอกผิวกายสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
  - ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับหลักการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนรับบริการพอกผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่ผู้รับบริการเลือก
  - ความรู้เกียวกับ การพอกผิวกาย เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และผลิตภัณฑ์
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการพอกผิวกาย - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อพอกผิวกาย ตามใบสั่งงาน
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการพอกผิวกาย - ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการพอกผิวกาย - ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการพอกผิวกาย (3) ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความรู้เกี่ยวกับท่านั่งหรือท่าอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอนการให้บริการพอกผิวกาย อาทิ ท่านั่งชันเข่า ท่าเอน เป็นต้น
  - ความรู้เกี่ยวกับการพอกผิวกายเพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และประโยชน์ของการพอกผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพอกผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปาดผลิตภัณฑ์ออกจากผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับ ผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้รับบริการ หลังจากการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
  - ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ภายหลังการรับบริการพอกผิวกาย
  - ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับพอกผิวกาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
  - แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book) (ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
  - เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
  - แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
  - หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือ การสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
  - หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือแบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือเอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
(ง) วิธีการประเมิน
  - ประเมินความรู้ โดยใช้
  (21) ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้
  (22) ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  - ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
  - ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
  - พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะรายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
  แนะนำการเตรียมตัวเบื้องต้น
  แนะนำผู้รับบริการเปลี่ยนชุด พร้อมการเก็บรวมผมผู้รับบริการให้มิดชิด ตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ อาทิ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดสำหรับผู้รับบริการ หมวกคุลมผม ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ กางเกงชั้นใน
  อธิบายสรรพคุณผลิตภัณฑ์
  อธิบายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ก่อนพอกผิวกาย ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพตามที่ผู้รับบริการเลือก ทบทวนทรีทเม้นท์
  ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ รอบคอบตามที่ผู้รับบริการเลือก แนะนำประโยชน์
  แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการพอกผิวกาย อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพตามที่ผู้รับบริการเลือก (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามที่ผ่านการอบรม
  เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้
  เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ เพื่อพร้อมบริการตามขั้นตอน โดยมีเครื่องใช้ อาทิ โต๊ะทรีทเม้นท์ ผ้ารองโต๊ะทรีทเม้นท์ ผ้าห่มคลุมตัว หมอนรองศีรษะ ภาชนะใส่น้ำ ภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ ไม้พายปาดผลิตภัณฑ์ ช้อนผสมผลิตภัณฑ์ ผ้าขนหนูเช็ดตัว ผ้าขนหนูผืนเล็ก (สำหรับปิดหน้าอก) หมวกคลุมผม เป็นต้น เตรียมผลิตภัณฑ์
  เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกาย ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการ
  จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกผิวกาย เช่น ผ้าห่มคลุมตัว ผ้าขนหนูเช็ดตัว ผ้าขนหนูผืนเล็ก ปลอกหมอน ภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ ไม้พาย ช้อนผสมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น โดยเก็บด้วยความประณีต รอบคอบ จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
  จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการพอกผิวกาย เช่น ผ้ารองโต๊ะทรีทเม้นท์ หมวกคลุมผม เป็นต้นได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ
  จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต เพื่อให้พร้อมสำหรับบริการครั้งต่อไป (3) ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  แนะนำการวางท่าสำหรับรับบริการ
  แนะนำการวางท่าที่สะดวก และสบายในการรับบริการพอกผิวกาย แก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ อาทิ ท่านั่งชันเข่าบนโต๊ะทรีทเม้นท์ ท่าเอน เป็นต้น ให้บริการตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  ให้บริการพอกผิวกาย โดยทาผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย เริ่มจากด้านหลัง และด้านหน้า จากซ้ายไปขวา จนทั่ว ทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด ด้วยความประณีต รอบคอบ โดย
  ลูกค้าอยู่ในท่าชันเข่าบนโต๊ะทรีทเม้นท์
  - ป้ายผลิตภัณฑ์ช่วงลำตัวด้านหลัง โดยใช้ไม้พาย/มือ ป้ายผลิตภัณฑ์จากซ้ายไปขวา เริ่มจากแผ่นหลัง จากก้นขึ้นมาชนบ่า
  - ป้ายผลิตภัณฑ์จากสะโพกขึ้นมาหาแผ่นไหล่จนทั่ว
  ลูกค้าอยู่ในท่าเอน
  - ป้ายผลิตภัณฑ์ช่วงขา เริ่มจากโคนขา ท้องขา และหน้าขา จนถึงเข่า ทั้งสองข้าง
  - ป้ายผลิตภัณฑ์จากเข่าไปถึงปลายเท้าทั้งสองข้าง แล้วคลุมผ้า
  - ป้ายผลิตภัณฑ์ช่วงลำตัวด้านหน้า เริ่มจากหัวไหล่ เนินอก (กรณีผู้รับบริการให้ลงผลิตภัณฑ์บริเวณหน้าอก ถ้าไม่ให้ลง คลุมผ้าขนหนูผืนเล็กเพื่อความสุภาพ)
  - ป้ายผลิตภัณฑ์ใต้เนินอกถึงหน้าท้อง จนทั่ว
  - ป้ายผลิตภัณฑ์ช่วงลำแขนสองข้าง เริ่มจากหัวไหล่ ถึงหลังมือทั้งสองข้าง
  - ให้ผู้รับบริการยกแขนเหนือศีรษะ แล้วป้ายผลิตภัณฑ์ไล่จากข้างลำตัวจนสุดปลายแขน
  - ให้ผู้รับบริการเอาแขนลง แล้วป้ายผลิตภัณฑ์จากหัวไหล่ลงมาจนสุดหลังมือ แล้วคลุมผ้า
  จากนั้นพอกทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด เช็ด / ปาด ผลิตภัณฑ์ออกจากตัว
  ปาดผลิตภัณพ์ออกจากผิวกาย โดยเริ่มจากปลายเท้า ลำตัวด้านหน้า ด้านหลัง โดยไม่ให้เศษผลิตภัณฑ์ร่วงลงบนพื้น ด้วยความประณีต ตามหลักสุขอนามัย โดยเริ่มจาก
  - เปิดผ้าคลุมเพื่อปาดผลิตภัณฑ์ออกด้วยไม้พายทีละข้าง จากซ้ายไปขวาด้วยความประณีต ไม่ให้เศษผลิตภัณฑ์ร่วงลงบนพื้น ตามหลักสุขอนามัย
  - ปาดผลิตภัณฑ์จากปลายเท้า ถึงโคนขา แล้วคลุมผ้า
  - เปิดผ้าคลุมบริเวณลำตัวส่วนหน้า และแขนทั้งสองข้าง แล้วให้ผู้รับบริการลุกขึ้นนั่งชันเข่า
  - ปาดผลิตภัณฑ์บริเวณแผ่นหลัง จากสะโพกขึ้นถึงไหล่ แนะนำผู้รับบริการล้างตัว ใช้ผ้าขนหนูหมาดเช็ดเศษผลิตภัณฑ์ที่เท้า จากนั้นแนะนำให้ผู้รับบริการล้างตัว แล้วเช็ดให้แห้ง ด้วยความสุภาพ ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย
  ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายให้ทั่วร่างกายผู้รับบริการด้วยความประณีต รอบคอบ (4) แนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้รับบริการหลังการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
  แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ
  แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการพอกผิวกาย แก่ผู้รับบริการตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง
  แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ แนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use
  แนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการพอกผิวกาย สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ โดยมีเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ Home Use (ข) คำแนะนำ
  - ในการให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask/Wrap) สปาเทอราปิ้ส ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
  - สปาเทอราปิ้ส ต้องมีทักษะและความชำนาญในเรื่องการใช้พลาสติกชีส ในการห่อตัวผู้รับบริการเป็นอย่างดี
(ค) คำอธิบายรายละเอียด
  การพอกผิวกาย คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น) ทาพอกไว้ทั่วร่างกาย เพื่อให้ผิวได้พักผ่อน และดูดซึมคุณค่าจากสารบำรุงที่ใช้พอก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ (5) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้ (6) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน 18.3 ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย (1) หลักฐานความรู้ ได้แก่ (1.1) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ (1.2) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) (2) หลักฐานทักษะ ได้แก่ (2.1) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ (2.2) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน (2.3) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ประเมิน หลักฐาน
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ความรู้ ทักษะ
ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์/ แบบสังเกตุการณ์ปฏิบัติงาน / แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน แบบสังเกตุ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ / แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารงานที่ปฏิบัติ เอกสารรับรองการทำงาน แฟ้มสะสมงาน
ด้านความรู้
(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการขัดผิวกาย (Body Scrub)
- ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับหลักการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนรับบริการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่ผู้รับบริการเลือก
- ความรู้เกี่ยวกับ การพอกผิวกาย เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และผลิตภัณฑ์
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อพอกผิวกาย ตามใบสั่งงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการพอกผิวกาย
(3) ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความรู้เกี่ยวกับท่านั่งหรือท่าอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอนการให้บริการพอกผิวกาย อาทิ ท่านั่งชันเข่า ท่าเอน
- ความรู้เกี่ยวกับการพอกผิวกายเพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และประโยชน์ของการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปาดผลิตภัณฑ์ออกจากผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับ ผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
(4) แนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้รับบริการ หลังจากการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
- ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ภายหลังการรับบริการพอกผิวกาย
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับพอกผิวกาย
ด้านทักษะ
(1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการเพื่อพอกผิวกาย
- ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการด้วยความสุภาพ
- ความสามารถใน การแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกาย ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
- ความสามารถใน การทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ
- ความสามารถใน การอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการพอกผิวกาย อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเตรียมสมุนไพรไทยสำหรับพอกผิวกาย ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
- ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกผิวกายได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการพอกผิวกายได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการพอกผิวกาย ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
(3) ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความสามารถในการ การแนะนำการวางท่านั่ง หรือท่าอื่นๆ ที่ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และสบายในระหว่างการรับบริการ แก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการให้บริการพอกผิวกาย ได้ตามขั้นตอน
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการปาดผลิตภัณฑ์ออกจากผิวกายได้ตามขั้นตอน และประณีต ตามหลักสุขอนามัย
- ความสามารถในการแนะนำให้ผู้รับบริการล้างตัว แล้วเช็ดให้แห้ง ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายให้ทั่วร่างกายผู้รับบริการ
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap)
- ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกผิวกายแก่ผู้รับบริการตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการพอกผิวกายสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

  • สายงาน :
    สาขาให้บริการสปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ
ให้บริการพอกผิวกายเพื่อกระชับสัดส่วน (Body Contouring Mask) แก่ผู้รับบริการ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน