หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

WNS-SPA-3-049ZB

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้มีทักษะเฉพาะทาง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้เป็นหน่วยวัด ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้มีทักษะเฉพาะทาง ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม ให้บริการตามขั้นตอนการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามขั้นตอนและมาตรฐานของทรีทเม้นท์ และแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10408.01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)

1.1แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนด ด้วยความสุภาพ
1.2บอกขั้นตอนการนวดบำรุงผิวหน้าตามขั้นตอนของการนวดหน้า ด้วยความสุภาพ
1.3อธิบายประโยชน์ของการนวดบำรุงผิวหน้าด้วยความสุภาพ

10408.02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม

1.1เตรียมห้องทรีทเม้นท์จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต และรอบคอบ
1.2เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
1.3จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต และรอบคอบ
1.4จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต และรอบคอบ
1.5จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต และรอบคอบ

10408.03 ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

1.1เช็ดล้างเครื่องสำอางขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด คำนึงถึงความปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and toning)
1.2ปรับสภาพผิวหน้าเตรียมผิวหน้าให้สะอาด และยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ ก่อนการนวดบำรุงผิวหน้า อย่างปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and Toning)
1.3ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าโดยนวดครีมวนทั่วใบหน้าตามที่ผ่านการอบรมโดยในกรณีให้บริการขัดผิวหน้ามาก่อน ต้องล้างมือให้สะอาด เพื่อไม่ให้มีผง Scrub ติดนิ้วมือและซอกเล็บ เล็บต้องสั้นและให้บริการด้วยความประณีต รอบคอบ
1.4เช็ดผลิตภัณฑ์นวดหน้าออกจนผิวหน้าสะอาด อย่างปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
1.5ทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าให้ทั่วใบหน้าด้วยความรอบคอบ

10408.04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ

1.1แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้าด้วยความสุภาพ
1.2แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องด้วยความสุภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรีระของใบหน้า และศีรษะ เพื่อเข้าใจระบบที่สอดคล้องกับการให้บริการสปา ได้แก่ ระบบไหลเวียนของโลหิตบริเวณใบหน้า ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบโครงกระดูก
  (2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ของผิวหน้า
  (3) ความรู้เรื่องข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด
  (4) ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการนวดและมารยาทในการนวดในสปา
  (5) ความรู้เรื่องลำดับขั้นตอนการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ผิวหน้าตามหลักวิชา (ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความสามารถในการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ ที่สอดคล้องกับสรีระของใบหน้า และศีรษะ เพื่อเข้าใจระบบที่สอดคล้องกับการให้บริการสปา ได้แก่ ระบบไหลเวียนของโลหิตบริเวณใบหน้า ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบโครงกระดูก
  (2) ความสามารถในการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของผิวหน้า
  (3) ความสามารถในการให้บริการนวดในสปา โดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด
  (4) ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการนวดในสปา โดยคำนึงถึงข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการนวดในสปา
  (5) ความสามารถในการปฏิบัติตามลำดับ ขั้นตอนการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ผิวหน้าตามหลักวิชา

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
  - ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการ ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการบอกขั้นตอนได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า ด้วยความสุภาพ
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับนวดบำรุงผิวหน้า ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังนวดบำรุงผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการรวบรวมวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการ.จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  (3) ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความสามารถในทำความสะอาดผิวหน้า โดยการเช็ดล้างเครื่องสำอาง ขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด จนเห็นความใสสะอาดของผิวหน้า และมองเห็นความขาวสะอาดของสำลีที่ใช้เช็ด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
  - ความสามารถในการเตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ จนสำลีขาวสะอาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
  - ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตามขั้นตอน ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการเช็ดผลิตภัณฑ์มาร์กออกจนผิวหน้าสะอาดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
  - ความสามารถในการทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าโดยวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้าด้วยความรอบคอบ
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า แก่ผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการการนวดบำรุงผิวหน้า ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผู้รับบริการต้องการ ด้วยความสุภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
  - ความรู้เกี่ยวกับหลักการเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า - ความรู้เกี่ยวกับการนวดบำรุง ที่ผู้รับบริการเลือก
  - ความรู้เกียวกับการนวดบำรุงผิวหน้า โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และผลิตภัณฑ์
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์นวดบำรุงผิวหน้า ตามใบสั่งงาน
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการนวดบำรุงผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการ จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
  (3) ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความรู้เกี่ยวกับ เช็ดล้างเครื่องสำอางตามแนวขุมขนโดยเริ่มจาก
  1. ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดสะอาดรอบดวงตาเช็ดที่เปลือกตา มาสคาร่า อายไลน์เนอร์
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดและนวดวนทั่วหน้า
  3. การเช็ดเครื่องสำอางทั่วใบหน้าจนสะอาด
  - ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้าให้สมดุลตามสภาพปกติ
  - ความรู้เกี่ยวกับการนวดบำรุงผิวหน้า โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และประโยชน์ของการนวดบำรุงผิวหน้า เช่น
  1. เทครีมนวดหน้าลงฝ่ามือ และทำครีมให้อุ่น
  2. ลงครีม 5 จุดบนใบหน้า และลำคอ
  3. นวดหน้าบำรุงตามขั้นตอน
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์นวดบำรุงผิวหน้า แต่ละชนิด
  - ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเช็ดผลิตภัณฑ์นวดบำรุงผิวหน้า ออก
  - ความรู้ในการประยุกต์ใช้น้ำและสำลี เพื่อการเช็ดผลิตภัณฑ์นวดหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
  - ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผู้รับบริการต้องการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
  - แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book) (ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
  - เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
  - แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
  - หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือการสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
  - หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือแบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือเอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
(ง) วิธีการประเมิน
  - ประเมินความรู้ โดยใช้
  (15) ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้
  (16) ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  - ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
  - ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
  - พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะรายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
  แนะนำผู้รับบริการ
  แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า อาทิ แนะนำการเปลี่ยนชุด การเก็บรวบผม ห่อผมผู้รับบริการ ให้มิดชิด โดยมีเครื่องใช้ อาทิ ชุดสำหรับผู้รับบริการ ผ้าคาดผมหรือหมวกคลุมผม พร้อมแนะนำให้ผู้รับบริการนอนบนเก้าอี้ทรีทเม้นท์ โดยจัดวางท่าเพื่อความผ่อนคลาย บอกขั้นตอนการนวดบำรุงผิวหน้า
  บอกขั้นตอนการนวดบำรุงผิวหน้า ตามที่ผู้รับบริการเลือก อธิบายประโยชน์
  อธิบายประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้รับจากการรับบริการ การนวดบำรุงผิวหน้า ตามที่ผู้รับบริการเลือก (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม
  เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าพร้อมบริการตามขั้นตอนที่อบรม ทั้งนี้ การนวดบำรุงผิวหน้ามีต้องจัดเตรียมเก้าอี้ทรีทเม้นท์ และเครื่องใช้ อาทิ หมอนรองศีรษะ ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ ผ้าขนหนูผืนเล็ก เป็นต้น และเตรียมอุปกรณ์ อาทิ ภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ วัสดุต่างๆ เช่น สำลีก้าน สำลีแผ่น หมวกคลุมผม เป็นต้น เตรียมผลิตภัณฑ์
  ตามใบสั่งงาน พร้อมภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการ
  จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าตามที่ผ่านการอบรม เช่น ผ้าห่มคลุมตัว ผ้าขนหนู ปลอกหมอน และภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการ
  จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ตามที่ผ่านการอบรม เช่น สำลี หมวกคลุมผม ทิชชู เป็นต้น
  จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ
  จัดวางอุปกรณ์และเครื่องใช้หลังการให้บริการตามที่ผ่านการอบรม เช่น ผ้าห่มคลุมตัว ผ้าขนหนู สำลี หมวกคลุมผม ทิชชู เป็นต้น (3) ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามขั้นตอน และมาตรฐานของทรีทเม้นท์
  ทำความสะอาดผิวหน้า
  เช็ดล้างเครื่องสำอาง ขจัดสิ่งสกปรกออกจากใบหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด จนเห็นความใสสะอาดของผิวหน้า และมองเห็นความขาวสะอาดของสำลีที่ใช้เช็ด โดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น สำลี ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดสะอาดรอบดวงตา เช็ดล้างเครื่องสำอาง ก้านสำลีสำหรับเช็ดเปลือกตา มาสคาล่า และน้ำสะอาด (Unit : Cleansing and Toning)
  ปรับสภาพผิวหน้า
  ปรับสภาพผิวหน้า เตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ จนสำลีขาวสะอาด ก่อนการนวดบำรุงผิวหน้า โดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น สำลี และโทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้าหรือกระชับผิวหน้า และใช้ผ้าร้อนเช็ดหน้า เพื่อให้ผิวหน้ากระชับ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น ผ้าขนหนูผืนเล็ก และ เครื่องอบผ้าร้อน (Unit : Cleansing and Toning) ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
  โดยเทครีมนวดหน้าลงฝ่ามือ และทำครีมให้อุ่น จากนั้น ลงครีม 5 จุดบนใบหน้า และลำคอ นวดหน้าบำรุงตามขั้นตอน โดยมีเครื่องใช้ วัสดุ ได้แก่ แปรง/พู่กัน สำหรับป้ายผลิตภัณฑ์ และถ้วยใส่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เช็ดล้างผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า
  เช็ดล้างผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า ออกจนผิวหน้าสะอาดโดยนำกระดาษทิชชูเช็ดครีมนวดออกจากใบหน้า จากนั้นนำสำลี/ฟองน้ำ ชุบน้ำสะอาด เช็ดให้ทั่วใบหน้าและลำคอจนสะอาด นำสำลีเปียกหมาด เช็ดทั่วใบหน้าและลำคอ และนำกระดาษทิชชูซับหน้าให้แห้ง ใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น สำลีชุบน้ำหมาด เป็นต้น ทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุง
  ทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้า โดยวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้า
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ
  แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ
  ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า อาทิ หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อนและมลภาวะทั้งทางตรงและทางอ้อม โปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง
  แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม (ข) คำแนะนำ
  - ในการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า สปาเทอราปิ้ส ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ 10405 ให้บริการวิเคราะห์สภาพผิวแก่ผู้รับบริการ (Facial Skin Analysis) และ หน่วยสมรรถนะ 10406 ให้บริการทำความสะอาดและปรับสภาพผิวหน้าแก่ผู้รับบริการ
  - ในการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า สปาเทอราปิ้ส ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
(ค) คำอธิบายรายละเอียด
  การนวดบำรุงผิวหน้า คือ การนวดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณใบหน้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดหน้าร่วมกับการนวด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ (15) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้ (16) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน 18.3 ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย (15) หลักฐานความรู้ ได้แก่ (1.15) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ (1.16) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) (16) หลักฐานทักษะ ได้แก่ (2.22) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ (2.23) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน (2.24) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ประเมิน หลักฐาน
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ ความรู้ ทักษะ
ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์/ แบบสังเกตุการณ์ปฏิบัติงาน / แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน แบบสังเกตุ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ / แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารงานที่ปฏิบัติ เอกสารรับรองการทำงาน แฟ้มสะสมงาน
ด้านความรู้
(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการนวดบำรุง ที่ผู้รับบริการเลือก
- ความรู้เกียวกับการนวดบำรุงผิวหน้าโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และผลิตภัณฑ์
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์นวดบำรุงผิวหน้า ตามใบสั่งงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการนวดบำรุงผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการ จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า
(3) ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าตามขั้นตอน และมาตรฐาน ทรีทเม้นท์
- ความรู้เกี่ยวกับ เช็ดล้างเครื่องสำอางตามแนวขุมขนโดยเริ่มจาก 1. ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดสะอาดรอบดวงตาเช็ดที่เปลือกตา มาสคาร่า อายไลน์เนอร์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดและนวดวนทั่วหน้า 3. การเช็ดเครื่องสำอางทั่วใบหน้าจนสะอาด
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้าให้สมดุลตามสภาพปกติ
- ความรู้เกี่ยวกับการนวดบำรุงผิวหน้าโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว และประโยชน์ของการนวดบำรุงผิวหน้า เช่น 1. เทครีมนวดหน้าลงฝ่ามือ และทำครีมให้อุ่น 2. ลงครีม 5 จุดบนใบหน้า และลำคอ 3. นวดหน้าบำรุงตามขั้นตอน
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์นวดบำรุงผิวหน้า แต่ละชนิด
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเช็ดผลิตภัณฑ์นวดบำรุงผิวหน้า
- ความรู้ในการประยุกต์ใช้น้ำและสำลี เพื่อการเช็ดผลิตภัณฑ์นวดหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผู้รับบริการต้องการ
ด้านทักษะ
(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
- ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการ ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการบอกขั้นตอนได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า ด้วยความสุภาพ
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับนวดบำรุงผิวหน้า ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
- ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังนวดบำรุงผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการรวบรวมวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการ.จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
(3) ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความสามารถในทำความสะอาดผิวหน้า โดยการเช็ดล้างเครื่องสำอาง ขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด จนเห็นความใสสะอาดของผิวหน้า และมองเห็นความขาวสะอาดของสำลีที่ใช้เช็ด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
- ความสามารถในการเตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ จนสำลีขาวสะอาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการนวดบำรุงผิวหน้า ได้ตามขั้นตอน ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเช็ดผลิตภัณฑ์มาร์กออกจนผิวหน้าสะอาดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
- ความสามารถในการทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าโดยวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้าด้วยความรอบคอบ
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการนวดบำรุงผิวหน้า แก่ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการการนวดบำรุงผิวหน้า ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผู้รับบริการต้องการ ด้วยความสุภาพ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

  • สายงาน :
    สาขาให้บริการสปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
ให้บริการพอกหน้า (Facial Mask) แก่ผู้รับบริการ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน