หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

WNS-SPA-3-048ZB

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้บริการขัดผิวหน้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้มีทักษะเฉพาะทาง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้ เป็นหน่วยวัดความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้มีทักษะเฉพาะทาง ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามที่ผ่านการอบรม ให้บริการตามขั้นตอนและมาตรฐานของทรีทเม้นท์ และแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10407.01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)

1.1แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนด ด้วยความสุภาพ
1.2วิเคราะห์สภาพผิวหน้าผู้รับบริการ เพื่อให้บริการขัดผิวหน้า (Unit : Facial Analysis) ด้วยความรอบคอบ
1.3แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิวหน้าตามสภาพผิวหน้าของผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ
1.4ทบทวนทรีทเม้นท์ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบ สุภาพ
1.5อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการขัดผิวหน้าอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10407.02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามที่ผ่านการอบรม

1.1เตรียมห้องทรีทเม้นท์จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
1.2เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้าได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงานด้วยความรอบคอบ
1.3จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ
1.4จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการขัดผิวหน้าได้ถูกต้องด้วยตามที่ผ่านการอบรมความประณีต รอบคอบ
1.5จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

10407.03 ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

1.1เช็ดล้างเครื่องสำอางขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด คำนึงถึงความปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and Toning)
1.2ปรับสภาพผิวหน้าเตรียมผิวหน้าให้สะอาด และยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ ก่อนการขัดผิวหน้าอย่างปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย (Unit: Cleansing and Toning)
1.3ให้บริการขัดผิวหน้าโดยทาผลิตภัณฑ์บนใบหน้า เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและผลัดเซลล์ผิวโดยลูบวนผลิตภัณฑ์เบาๆ ทั่วใบหน้า ไม่เกลี่ยย้อนทางกล้ามเนื้อหน้าด้วยความประณีต รอบคอบ
1.4เช็ดล้างผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าออกจนผิวหน้าสะอาด อย่างปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
1.5ทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าให้ทั่วใบหน้าด้วยความรอบคอบ

10407.04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ

1.1แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการขัดผิวหน้าแก่ผู้รับบริการ ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
1.2แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
1.3แนะนำผลิตภัณฑ์Home Use สำหรับการขัดผิวหน้าสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความรู้ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์สภาพผิว (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405)
  (2) ความรู้ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการทำความสะอาดผิวและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning)แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10406)
  (3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้า
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ผิวหน้าตามหลักวิชา (ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
  (1) ความสามารถตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์สภาพผิว (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405)
  (2) ความสามารถตามหน่วยสมรรถนะให้บริการทำความสะอาดผิวและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10406)
  (3) ความสามารถในการให้บริการบำรุงผิวหน้าที่เหมาะสมตามสภาพผิว
  (4) ความสามารถในการปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ผิวหน้าตามหลักวิชา

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการเพื่อขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
  - ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยน และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการ ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการวิเคราะห์ผิวหน้า ด้วยความรอบคอบ ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405)
  - ความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการทบทวนทรีทเม้นท์ ด้วยความรอบคอบ สุภาพ
  - ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการขัดผิวหน้า อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความสามารถในการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิวหน้า ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังให้บริการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการรวบรวมวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  (3) ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความสามารถในการทำความสะอาดผิวหน้า โดยเช็ดล้างเครื่องสำอาง ขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด จนเห็นความใสสะอาดของผิวหน้า และมองเห็นความขาวสะอาดของสำลีที่ใช้เช็ด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and Toning)
  - ความสามารถในการเตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ จนสำลีขาวสะอาด ก่อนการขัดผิวหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and Toning)
  - ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการขัดผิวหน้า ได้ตามขั้นตอน ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการเช็ดผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า ออกจนผิวหน้าสะอาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
  - ความสามารถในการทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าโดยวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้าด้วยความรอบคอบ
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการขัดผิวหน้าแก่ผู้รับบริการ ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการขัดผิวหน้า ด้วยความสุภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  (1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
  - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนรับบริการ
  - ความรู้ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405)
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าแต่ละชนิด
  - ความรู้เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่ผู้รับบริการเลือก
  - ความรู้เกี่ยวกับขัดผิวหน้า เพื่อผลัดเซลล์ผิว โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่ผิว และผลิตภัณฑ์
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิวหน้า ตามใบสั่งงาน
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังขัดผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการขัดผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปการณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการขัดผิวหน้า
  (3) ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความรู้เกี่ยวกับ เช็ดล้างเครื่องสำอางตามแนวรูขุมขนโดยเริ่มจาก
  1. ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดทำความสะอาดรอบดวงตา โดยเช็ดที่เปลือกตา เพื่อเช็ดมาสคาร่า และอายไลน์เนอร์ เป็นต้น
  2. นำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดและนวดวนทั่วหน้า
  3. เช็ดเครื่องสำอางทั่วใบหน้าจนสำลีขาวสะอาด
  - ความรู้เกี่ยวกับ การใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้าให้สมดุลตามสภาพปกติ
  - ความรู้เกี่ยวกับขัดผิวหน้า เพื่อผลัดเซลล์ผิว โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่ผิว และประโยชน์ของการขัดผิวหน้า เช่น
  1. ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำอุ่น เช็ดที่ผิวหน้า เพื่อเปิดรูขุมขน
  2. ทาผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า โดยลูบวนผลิตภัณฑ์เบาๆ ทั่วใบหน้า
  3. ขัดผิวหน้าตามเวลาที่กำหนด
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าแต่ละชนิด - ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเช็ดผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าออก - ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า - ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์และเครื่องใช้ การให้บริการขัดผิวหน้า
  - ความรู้เกี่ยวกับวิธี ขั้นตอนการขัดผิวหน้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
  - แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book) (ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
  - เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
  - แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
  - หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือการสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
  - หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือแบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือเอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ประเมินความรู้ โดยใช้
  (13) ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้
  (14) ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  - ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
  - ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
  - พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะรายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
  (1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการ แนะนำการปฏิบัติตน
  แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการ เช่น เปลี่ยนชุด เก็บรวบห่อผมให้มิดชิด โดยมีเครื่องใช้สำหรับผู้รับบริการ อาทิ ชุดสำหรับผู้รับบริการ หมอนรองศีรษะ ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ มีวัสดุ ได้แก่ หมวกคลุมผม หรือผ้าคาดผม จากนั้น แนะนำผู้รับบริการให้นอนบนเก้าอี้ทรีทเม้นท์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ
  วิเคราะห์สภาพผิว
  วิเคราะห์สภาพผิวหน้าผู้รับบริการ เพื่อให้บริการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้อง ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405) แนะนำผลิตภัณฑ์
  แนะนำผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิวผู้รับบริการ ทบทวนทรีทเม้นท์
  ทบทวนทรีทเม้นท์ตามที่ผู้รับบริการเลือก อธิบายประโยชน์ที่ได้รับ
  อธิบายประโยชน์ที่ผู้บริการจะได้รับจากการรับบริการขัดผิวหน้า
  (2) เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามที่ผ่านการอบรม
  เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) เตรียมห้องทรีทเม้นท์ ได้แก่ เก้าอี้ทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุสำหรับให้บริการขัดผิวหน้า พร้อมบริการตามขั้นตอนที่อบรม เช่น ผ้าห่มคลุมตัวผู้รับบริการ หมอนรองศีรษะ ผ้าขนหนูผืนเล็ก สำลีก้าน สำลีแผ่น หมวกคลุมผม ฟองน้ำ เป็นต้น เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
  เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า ตามใบสั่งงาน พร้อมเครื่องใช้และอุปกรณ์ เช่น ภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ ไม้พาย แปรง ช้อนผสมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
  จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ตามที่ผ่านการอบรม เช่น ผ้าห่มคลุมตัว ผ้าขนหนูผืนเล็ก ปลอกหมอน และภาชนะผสมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
  จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ตามที่ผ่านการอบรม เช่น สำลี หมวกคลุมผม กระดาษเช็ดหน้า เป็นต้น จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
  จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้เพื่อเตรียมความพร้อมห้องทรีทเม้นท์สำหรับให้บริการต่อไป ตามที่ผ่านการอบรม เช่น ผ้าห่มคลุมตัว ผ้าขนหนู สำลี หมวกคลุมผม กระดาษเช็ดหน้า เป็นต้น (3) ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub/Peeling/Scrub) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์ ทำความสะอาดผิวหน้า
  เช็ดล้างเครื่องสำอาง ขจัดสิ่งสกปรกออกจากใบหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด จนเห็นความใสสะอาดของผิวหน้า และมองเห็นความขาวสะอาดของสำลีที่ใช้เช็ด โดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น สำลี ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดสะอาดรอบดวงตา เช็ดล้างเครื่องสำอาง ก้านสำลีสำหรับเช็ดเปลือกตา มาสคาล่า และน้ำสะอาด (Unit : Cleansing and Toning) ปรับสภาพผิวหน้า
  ปรับสภาพผิวหน้า เตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ จนสำลีขาวสะอาด ก่อนการขัดผิวหน้า โดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น สำลี และโทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้าหรือกระชับผิวหน้า และใช้ผ้าร้อนเช็ดหน้า เพื่อให้ผิวหน้ากระชับ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น ผ้าขนหนูผืนเล็ก และ เครื่องอบผ้าร้อน (Unit : Cleansing and Toning) ให้บริการขัดผิวหน้า
  ให้บริการขัดผิวหน้า โดยทาผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าจากปลายคางซ้ายขาวไล่ตามแก้มขึ้นไปหาขมับ และจากใต้ขอบตาล่างจากหัวตาไปหางตา และบริเวณจมูก โดยทาจากปลายจมูกไปหาหน้าผาก เว้นรูจมูกและรอบมุมปาก ทาบริเวณหน้าผาก โดยไล่จากหัวคิ้วไปหาไรผม หรือ จากขมับขึ้นไปหากลางหน้าผาก ใช้สำลีแผ่นชุบน้ำให้หมาด วางบนเปลือกตาทั้งสองข้าง และขัดผิวหน้าทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนดโดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น แปรงหรือพู่กัน สำหรับป้ายผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า ถ้วยผสมผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า และ สำลีแผ่น เช็ดล้างผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า
  เช็ดล้างผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า ออกจนผิวหน้าสะอาดโดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น สำลีชุบน้ำหมาด ทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้า
  ทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้า เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าโดยวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้าโดยมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงความชุ่มชื่นผิวหน้า (Unit Facial Moisturizing) (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
  แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ
  แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการขัดผิวหน้า แก่ผู้รับบริการ ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม เช่น การแนะนำเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน และมลภาวะทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ผู้รับบริการ แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง
  แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง หรือโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่เหมาะสมหลังการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม แนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use
  แนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม โดยอาจมีสื่อประกอบการนำเสนอ เช่น เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) (ข) คำแนะนำ
  - ในการให้บริการขัดผิวหน้า สปาเทอราปิ้ส ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ 10405 ให้บริการวิเคราะห์สภาพผิวแก่ผู้รับบริการ (Facial Skin Analysis) และ หน่วยสมรรถนะ 10406 ให้บริการทำความสะอาดและปรับสภาพผิวหน้าแก่ผู้รับบริการ
  - ในการให้บริการขัดผิวหน้า สปาเทอราปิ้ส ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
(ค) คำอธิบายรายละเอียด
  ขัดผิวหน้า (Facial Scrub) คือ การทำความสะอาดใบหน้าด้วยวิธีการขัดหรือการถู ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขน รวมทั้งเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพ หรือเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ตายแล้วที่เกาะอยู่บนบริเวณผิวหนังชั้นนอกให้สามารถหลุดออกได้เร็วขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ (13) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้ (14) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน 18.3 ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบสังเกตคุณสมบัติทีพึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย (13) หลักฐานความรู้ ได้แก่ (1.13) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ (1.14) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) (14) หลักฐานทักษะ ได้แก่ (2.19) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ (2.20) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน (2.21) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ประเมิน หลักฐาน
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ ความรู้ ทักษะ
ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์/ แบบสังเกตุการณ์ปฏิบัติงาน / แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน แบบสังเกตุ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ / แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารงานที่ปฏิบัติ เอกสารรับรองการทำงาน แฟ้มสะสมงาน
ด้านความรู้
(1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนรับบริการ
- ความรู้ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า แต่ละชนิด
- ความรู้เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่ผู้รับบริการเลือก
- ความรู้เกี่ยวกับขัดผิวหน้า เพื่อผลัดเซลล์ผิว โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่ผิว และผลิตภัณฑ์
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิวหน้า ตามใบสั่งงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังขัดผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการขัดผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปการณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการขัดผิวหน้า
(3) ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความรู้เกี่ยวกับ เช็ดล้างเครื่องสำอางตามแนวขุมขนโดยเริ่มจาก 1. ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดสะอาดรอบดวงตาเช็ดที่เปลือกตา มาสคาร่า อายไลน์เนอร์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดและนวดวนทั่วหน้า 3. การเช็ดเครื่องสำอางทั่วใบหน้าจนสะอาด
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้าให้สมดุลตามสภาพปกติ
- ความรู้เกี่ยวกับการขัดผิวหน้า เพื่อผลัดเซลล์ผิว โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่ผิว และประโยชน์ของการขัดผิวหน้า เช่น 1. ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำอุ่น เช็ดที่ผิวหน้า เพื่อเปิดรูขุมขน 2. ทาผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า โดยลูบวนผลิตภัณฑ์เบาๆ ทั่วใบหน้า 3. ขัดผิวหน้าตามเวลาที่กำหนด
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าแต่ละชนิด
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเช็ดผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าออก
- ความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวได้รับสารอาหารต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ผิว
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์และเครื่องใช้ การให้บริการขัดผิวหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับวิธี ขั้นตอนการขัดผิวหน้า
ด้านทักษะ
(1) เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการเพื่อขัดผิวหน้า (Facial Scrub)
- ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยน และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการ ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ผิวหน้า ด้วยความรอบคอบ ตามหน่วยสมรรถนะให้บริการวิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ (รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405)
- ความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการทบทวนทรีทเม้นท์ ด้วยความรอบคอบ สุภาพ
- ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการขัดผิวหน้า อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความสามารถในการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการขัดผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิวหน้า ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
- ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังให้บริการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการรวบรวมวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการขัดผิวหน้า ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
(3) ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความสามารถในการทำความสะอาดผิวหน้า โดยเช็ดล้างเครื่องสำอาง ขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าผู้รับบริการ ให้สะอาด จนเห็นความใสสะอาดของผิวหน้า และมองเห็นความขาวสะอาดของสำลีที่ใช้เช็ด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and Toning)
- ความสามารถในการเตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว ด้วยโทนเนอร์ จนสำลีขาวสะอาด ก่อนการขัดผิวหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย (Unit : Cleansing and Toning)
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการขัดผิวหน้า ได้ตามขั้นตอน ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเช็ดผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า ออกจนผิวหน้าสะอาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย
- ความสามารถในการทาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวหน้าโดยวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้าด้วยความรอบคอบ
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการขัดผิวหน้าแก่ผู้รับบริการ ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์ Home Use สำหรับการขัดผิวหน้า ด้วยความสุภาพ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

  • สายงาน :
    สาขาให้บริการสปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้บริการทำความสะอาดผิวหน้าและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ
ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน