หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

WNS-SPA-3-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพ สปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะอาชีพเฉพาะทาง 6.

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้ เป็นหน่วยวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถของสปาเทอราปิ้ส ชั้น 3 ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะอาชีพเฉพาะทาง โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามที่ผ่านการอบรม ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามขั้นตอนและมาตรฐานทรีทเม้นท์ และแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) แก่ผู้รับบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1. รหัสหน่วยสมรร

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาสปาและความงาม สายงานบริการ (Therapist) อาชีพ สปาเทอราปิ้ส 9.

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -N/A 10.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -N/A
  11.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10415-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)

1.1เลือกผลิตภัณฑ์หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการ นวดอโรมาเธอราปี ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยคำนึงถึงเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความรอบคอบ
1.2ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการ นวดอโรมาเธอราปี โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ
1.3ชี้แจงขั้นตอนการบริการ นวดอโรมาเธอราปีตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
1.4อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ นวดอโรมาเธอราปีอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10415-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ
2.2เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
2.3จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ
2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปีได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ
2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

10415-03 ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการ นวดอโรมาเธอราปีตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
3.2 ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี โดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพและระมัดระวัง

10415-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)แก่ผู้รับบริการ

4.1แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดอโรมาเธอราปีตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความรู้ก่อนหน้า ที่จำเป็น ประกอบด้วย
  (1) ความรู้เรื่องหลักการของน้ำมันหอมระเหย สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย
  (2) ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาเบื้องต้น เพื่อเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายที่สอดคล้องกับการให้บริการสปา เพื่อให้ระบบของร่างกายเกิดความสมดุล ได้แก่ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบเผาผลาญ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์
  (3) ความรู้เกี่ยวกับลำดับ ขั้นตอนของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยตามหลักวิชาเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล
  (4) ความรู้เกี่ยวกับข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด
  (5) ความรู้เรื่องข้อควรปฏิบัติในการนวดและมารยาทในการนวดในสปา
  (6) ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ (ข) ทักษะก่อนหน้า ที่จำเป็น ประกอบด้วย
  (1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
  (2) ความสามารถในการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย เพื่อให้ระบบของร่างกายเกิดความสมดุล ได้แก่ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบเผาผลาญ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์
  (3) ความสามารถในการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี ตามลำดับ ขั้นตอนของการนวดตามหลักวิชาเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล
  (4) ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการนวดอโรมาเธอราปี โดยคำนึงถึงข้อห้าม-ข้อควรระวังในการให้บริการ
  (5) ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการนวดอโรมาเธอราปี โดยคำนึงถึงข้อควรปฏิบัติในการนวดและมารยาทในการนวดในสปา
  (6) ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำหรับบริการนวดอโรมาเธอราปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ในส่วนนี้ เป็นการอธิบายถึงทักษะและความรู้ที่ต้องการ ดังนี้
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)
  - ความสามารถในการเลือกน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันนวดสำหรับการให้บริการ
  - ความสามารถในการทดสอบการแพ้ แก่ผู้รับบริการ นวดอโรมาเธอราปี โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ ด้วยรอบคอบ
  - ความสามารถในการชี้แจงขั้นตอนการนวดอโรมาเธอราปี ตามขั้นตอนของการนวด ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ของการนวดอโรมาเธอราปีอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการ อบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต และรอบคอบ
  - ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
  (3) ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดอโรมาเธอราปี ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อระวังในการนวด
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) แก่ผู้รับบริการ
  - ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดอโรมาเธอราปี ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
  - ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  (1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)
  - ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันนวดสำหรับการให้บริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอาการแพ้น้ำมัน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการแพ้น้ำมัน
  - ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนวดอโรมาเธอราปี ตามขั้นตอนเพื่อผ่อนคลาย
  - ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนวดอโรมาเธอราปี เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และระบบต่างๆ ทำงานดีขึ้น ผ่อนคลายความเครียด
  (2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามที่ผ่านการอบรม
  - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
  - ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
  - ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
  (3) ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
  - ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนก่อนรับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี
  (4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) แก่ผู้รับบริการ
  - ความรู้เกี่ยวกับผลของการนวด หลังจากรับบริการนวดอโรมาเธอราปี
  - ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องเพื่อทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล 14.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
  · แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book) (ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
  · เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
  · แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  · สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
  · หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือ การสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
  · หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือแบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือการประเมิน 360 องศา จากผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ หรือเอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
(ง) วิธีการประเมิน
  · ประเมินความรู้ โดยใช้
  (1) ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้ (2) ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  · ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือ การประเมิน 360 องศา จากหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ ผู้รับบริการ
  · ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ/หรือแบบประเมิน 360 องศา
  · พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะรายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book) 15.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  -N/A 17.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -N/A
   18.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ (1) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้ (2) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมิน 360 องศา แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน 18.3 ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ/หรือแบบประเมิน 360 องศา 18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย (1) หลักฐานความรู้ ได้แก่ (1.1) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ (1.2) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) (2) หลักฐานทักษะ ได้แก่ (2.1) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ (2.2) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน (2.3) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ประเมิน หลักฐาน
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ความรู้ ทักษะ
ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบสัมภาษณ์ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ เอกสารรับรองความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารงานที่ปฏิบัติ เอกสารรับรองการทำงาน แฟ้มสะสมงาน
ความรู้
(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)
- ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันสำหรับการให้บริการ
- ความรู้เกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอาการแพ้น้ำมัน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการแพ้น้ำมัน
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนวดอโรมาเธอราปี ตามขั้นตอนเพื่อผ่อนคลาย
- ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนวดอโรมาเธอราปี เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และระบบต่างๆ ทำงานดีขึ้น ผ่อนคลายความเครียด
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
- ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี
(3) ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนก่อนรับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) แก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับผลของการนวด หลังจากรับบริการนวดอโรมาเธอราปี
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องเพื่อทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล
ด้านทักษะ
(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)
- ความสามารถในการเลือกน้ำมันนวดหรือสำหรับการให้บริการ
- ความสามารถในการทดสอบการแพ้ แก่ผู้รับบริการ นวดอโรมาเธอราปี โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ ด้วยรอบคอบ
- ความสามารถในการชี้แจงขั้นตอนการนวดอโรมาเธอราปี ตามขั้นตอนของการนวด ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ของการนวด อโรมาเธอราปี อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
- ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต และรอบคอบ
- ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
(3) ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดอโรมาเธอราปี ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการให้บริการ นวดอโรมาเธอราปี ได้ตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อระวังในการนวด
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage) แก่ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดอโรมาเธอราปี ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)

 • สายงาน :
  สาขาให้บริการสปา
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้บริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรไทย (Traditional Thai Oil Massage Treatment) แก่ผู้รับบริการ
ให้บริการนวดเท้า (Foot Massage) แก่ผู้รับบริการ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน