หน่วยสมรรถนะ

ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-6-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ แสดงถึงความสามารถที่ครอบคลุมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ โดยการแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานผ้าถักต้นแบบ และการสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานผ้าถักต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1031501 แยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานผ้าถักต้นแบบ

1. กำหนดประเภทของการจัดการสร้างงานตัวอย่างผ้าถักต้นแบบ
2. เลือกเทคนิคกระบวนการดำเนินงานสร้างผ้าถักต้นแบบ
3. จำแนกผลของการจัดการกระบวนการออกแบบผ้าถักต้นแบบ

1031502 สร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานผ้าถักต้นแบบ

1. ระบุกระบวนการในการประเมินผลการใช้เทคนิคในการทดลองผลิตงานผ้าถักต้นแบบ
2. ผลิตงานผ้าถักต้นแบบด้วยวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
3. บันทึกเทคนิคการจัดการ ผลกระทบที่ใช้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผ้าถักได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานผ้าถักต้นแบบ และ การสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานผ้าถักต้นแบบ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานผ้าถักต้นแบบ และ การสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานผ้าถักต้นแบบ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานผ้าถักต้นแบบได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานผ้าถักต้นแบบได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  เทคนิคของการจัดการ หมายถึง : การใช้เทคนิคการถักผ้าแบบต่างๆ อาทิเช่น เครื่องถักผ้าวงกลม และ เครื่องถักผ้าแบบแท่นเข็มตรง เป็นต้น
   เครื่องถักผ้าวงกลม ประกอบด้วย
   เครื่องถักผ้าแบบแท่นเข็มเดี่ยว (Single Circular knitting machine) เป็นเครื่องถักที่มีเข็มชุดและแท่นบรรจุเข็มจำนวน 1 ชุด โดยแท่นเข็มมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ที่เรียกว่ากระบอกเข็มหรือไซลินเดอร์ (Cylinder) เครื่องถักแบบนี้ใช้สำหรับผลิตผ้าหน้าเดียวหรือผ้าซิงเกิลนิต (Single knit fabric)
  เครื่องถักผ้าแบบแท่นเข็มคู่ (Double Circular knitting Machine) เป็นเครื่องถักผ้าที่มีชุดเข็มและแท่นบรรจุเข็มจำนวน 2 ชุด โดยแท่นเข็มมีลัษณะเป็นรูปทรงกระบอกและแผ่นกลมที่เรียกว่า กระบอกเข็มหรือไซลินเดอร์ (Cylinder) กับจานเข็มหรือไดอัล(Dial) ซึ่งชุดเข็มทั้งสองจะทำงานรวมกัน เครื่องถักแบบนี้ใช้สำหรับผลิตผ้าสองหน้าหรือผ้าดับเบิลนิต (Double knit fabric)
  เครื่องถักผ้าแบบแท่นเข็มตรง โดยทั่วไป เครื่องถักผ้าแท่นเข็มตรงแบบอัตโนมัติ สามารถถักผ้าซึ่งมีลักษณะเป็นชิ้นให้มีขนาดต่างๆ ได้ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับ เบอร์ด้าย โครงสร้างผ้าถัก เกจเครื่องถัก และชนิดของเครื่องถัก เป็นต้น ซึ่งเทคนิคการถักในแต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดและกลไกควบคุมการทำงานของเครื่องถัก เช่น การใช้แผ่นการ์ด หมุดปัก โซ่และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบผ้าถักเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ