หน่วยสมรรถนะ

ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-6-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ แสดงถึงความสามารถที่ครอบคลุมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ และการสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030501 แยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ

1. กำหนดประเภทของการจัดการสร้างงานตัวอย่างเส้นด้ายต้นแบบ
2. เลือกเทคนิคกระบวนการดำเนินงานสร้างเส้นด้ายต้นแบบ
3. จำแนกผลของการจัดการกระบวนการออกแบบเส้นด้ายต้นแบบ

1030502 สร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบ

1. ระบุกระบวนการในการประเมินผลการใช้เทคนิคในการทดลองผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบ
2. ผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบด้วยวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
3. บันทึกเทคนิคการจัดการ ผลกระทบที่ใช้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของเส้นด้ายได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ และ การสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบ และ การสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแยกประเภทเทคนิคการจัดการสร้างงานเส้นด้ายต้นแบบได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถสร้างงานตามเทคนิคการจัดการเพื่อการทดลองผลิตงานเส้นด้ายต้นแบบได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  เทคนิคของการจัดการ หมายถึง : การใช้เทคนิคการปั่นด้ายแบบต่างๆ อาทิเช่น ระบบการปั่นด้ายฝ้าย และ ระบบการปั่นด้ายแบบอื่นๆ เป็นต้น
  ระบบการปั่นด้ายฝ้าย ประกอบด้วย ระบบปั่นด้ายแบบวงแหวน ระบบปั่นเส้นด้ายแบบปลายเปิด หรือแบบลูกถ้วย และ ระบบการปั่นด้ายแบบใช้ลม
  ระบบการปั่นด้ายแบบอื่นๆ อาทิเช่น ระบบการปั่นด้ายแบบเกลียวสลับ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบผ้าถักเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทดลองเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าถักต้นแบบ