หน่วยสมรรถนะ

วางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบเส้นด้ายเพื่อเพิ่มมูลค่า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-6-058ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบเส้นด้ายเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบเส้นด้ายเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินกระแสความนิยมเพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบเส้นด้าย และการวางแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นด้าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030401 ประเมินกระแสความนิยมเพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบเส้นด้าย

1. สำรวจแนวโน้มกระแสความนิยม
2. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยม
3. ร่างโครงการการออกแบบเส้นด้ายเพื่อการเพิ่มมูลค่า

1030402 วางแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นด้าย

1. ประเมินมูลค่าเส้นด้ายต้นแบบ
2. ระบุวิธีการเพิ่มมูลค่าเส้นด้ายต้นแบบ
3. กำหนดมูลค่าเส้นด้ายต้นแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกใช้ ข้อมูลจากแนวโน้มต่างๆ อาทิเช่น วัตถุดิบ สี ฯลฯ ได้ 2. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือทำ ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อให้ได้ เส้นด้ายใหม่ๆ 3. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของเส้นด้ายได้ 4. เขียนโครงการ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 2. เข้าใจแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. รู้หลักการตลาด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการประเมินกระแสความนิยมเพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบเส้นด้าย และการวางแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นด้าย
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการประเมินกระแสความนิยมเพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบเส้นด้าย และการวางแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นด้าย
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแยกประเมินกระแสความนิยมเพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบเส้นด้ายได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นด้ายได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แนวโน้มกระแสความนิยม หรือ เทรนด์ (Trends) หมายถึง การที่สังคมยอมรับ (Adoption) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เทคโนโลยีหรือความคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  2. มูลค่าเพิ่ม (Value Added) หมายถึง งานที่มีมูลค่าเพิ่มในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการออกแบบ โดยหลักการของมูลค่าเพิ่มคือ การเน้นถึงการสร้างความมั่งคั่งและการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนยุทธศาสตร์การออกแบบผ้าถักเพื่อเพิ่มมูลค่า