หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงคุณภาพผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-076ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงคุณภาพผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก เลือกผ้าถักตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ผ้าถัก และทดสอบผ้าถักตามข้อกำหนดของสถานประกอบการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1031201 วิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก

1. ระบุปัญหาของผ้าถักจากข้อมูลที่รับ
2. ระบุแนวทางการแก้ปัญหาการปรับปรุงผ้าถัก
3. รายงานผลแนวทางในการปรับปรุงผ้าถักแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1031202 เลือกผ้าถักตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก

1. เตรียมวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการผลิตผ้าถัก
2. เตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการผลิตผ้าถัก
3. ใช้เทคนิคให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการผลิตผ้าถัก

1031203 ทดสอบผ้าถักตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการ

1. ระบุตัวอย่างทดสอบของผ้าถักตามขั้นตอนในการทดสอบ
2. ประเมินคุณภาพของผ้าถักตัวอย่างที่ทดสอบโดยเทียบกับผลการปรับปรุง
3. รายงานผลการทดสอบการปรับปรุงผ้าถักเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก
   2. ทักษะการจัดทำข้อมูลเพื่อบันทึกข้อบกพร่องของผ้าถัก
  3. ทักษะการประเมินแนวทางการแก้ปัญหา
  4. ปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างผ้าถักตามขั้นตอนในการทดสอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู
   1. รู้ข้อกำหนดมาตรฐานของผ้าถัก
   2. รู้กระบวนการทดสอบผ้าถักเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก รวมถึงการเลือกผ้าถักตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก และการทดสอบผ้าถักตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก รวมถึงการเลือกผ้าถักตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถัก และการทดสอบผ้าถักตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถักได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกผ้าถักตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผ้าถักได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดสอบผ้าถักตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบของสถานประกอบการได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อบกพร่องของผ้าถัก ผ้าถักที่บกพร่องหรือมีตำหนิ จะมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย ความบกพร่องจากคุณภาพของผ้าถัก และความบกพร่องจากสมบัติผ้าถัก
  1.1 ความบกพร่องจากคุณภาพของผ้าถัก หมายถึง ความบกพร่องของผ้าถักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อาทิเช่น
  - ความบกพร่องจากเส้นด้าย
  - ความบกพร่องจากเครื่องถัก
  - การฟอกย้อมและพิมพ์
  - การตกแต่งสำเร็จ
  1.2 ความบกพร่องจากสมบัติของผ้าถัก หมายถึง ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจาก สมบัติของผ้าถักไม่ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการในการใช้งาน อาทิเช่น สมบัติของความต้านทานแรงดันทะลุ ความต้านทานการเกิดก้อนบนผิวผ้า การซึมผ่านของอากาศ ความสามารถในการดูดซึมน้ำ ความกระด้างของผ้า การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก ความแตกต่างของสี เป็นต้น
  2. การทดสอบสิ่งทอ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายตามมาตรฐานการทดสอบสากล อาทิเช่น ISO ASTM USTER ที่สอดคล้องกับคุณภาพของเส้นด้ายที่ต้องการของแต่ละสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับปรุงคุณภาพผ้าถัก
ปรับปรุงคุณภาพผ้าถัก