หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความต้องการของตลาด

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบความต้องการของตลาด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1223 หัวหน้าฝ่ายวิจัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้ทักษะและความรู้ ที่จำเป็นในการตรวจสอบความต้องการของตลาด ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกประเภทกลยุทธ์ทางการตลาดสิ่งทอ และการแยกประเภทความต้องการของตลาดสิ่งทอ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพัฒนาวัสดุสิ่งทอ 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030101 แยกประเภทกลยุทธ์ทางการตลาดสิ่งทอ

1. อธิบายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2. อธิบายกลยุทธ์ราคา
3. อธิบายกลยุทธ์การจัดจำหน่าย

1030102 แยกประเภทความต้องการของตลาดสิ่งทอ

1. อธิบายความต้องการตลาดสิ่งทอที่เป็นไปได้
2. อธิบายความต้องการของสถานประกอบการ
3. อธิบายการพยากรณ์ตลาดสิ่งทอ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของแหล่งที่มาที่เกี่ยวกับความต้องการทางการตลาดและระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญ 2. ปฏิบัติการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และจดบันทึกด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และตรงกับวัตถุประสงค์ 3. ออกตรวจตลาดเพื่อทำการวิจัย 4. วิเคราะห์เพื่อปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร (ข) ความต้องการด้านความรู 1. รู้เรื่องการวางแผนการตลาดทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 2. รู้เรื่องกลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้ากระบวนการผลิตงบประมาณที่ต้องใช้และผลกำไรที่ควรจะได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทกลยุทธ์ทางการตลาดสิ่งทอ และการแยกประเภทความต้องการของตลาดสิ่งทอ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการแยกประเภทกลยุทธ์ทางการตลาดสิ่งทอ และการแยกประเภทความต้องการของตลาดสิ่งทอ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแยกประเภทกลยุทธ์ทางการตลาดสิ่งทอได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแยกประเภทความต้องการของตลาดสิ่งทอได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Stretegy) หมายถึง กลไกที่สถานประกอบการใช้เพื่อ สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง
  2. การวิจัยการตลาด (Marketing Research) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และรายงานผลงานทางด้านวิชาการทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนการทำงานและการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้สินค้าหรือบริการของตนสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบความต้องการของตลาด