หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน โดยการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน และควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021101 เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน

1. ระบุเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของเส้นด้ายที่จะทำการผลิต
2. ตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานของเครื่องจักรได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร
3. จำแนกความเสี่ยงในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตามข้อจำกัดและหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท

1021102 ควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร
2. ควบคุมบุคลากรผู้ใช้งานเครื่องจักรได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร
3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องตามหลักการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท
4. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรผลิตเส้นด้าย 2.ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (ข) ความต้องการด้านความรู้ เทคนิคเพื่อการผลิตเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน และ การควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน และควบคุมการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อนได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อนได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. เครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน หมายถึง เครื่อง Ring Spinning ที่มีการ
   ดัดแปลง (modify) และเครื่องจักรที่ผลิตโดยเฉพาะ
   - เครื่อง Ring Spinning ที่มีการดัดแปลง อาทิเช่น
   การดัดแปลงเพื่อการผลิต Slub Yarn มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็วของ back roller ให้มีความเร็วที่แตกต่างกัน ผลผลิตจะได้เป็นเส้นด้ายที่ไม่สม่ำเสมอ
   การดัดแปลงเพื่อการผลิต Core Yarn มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการป้อน Spandex เพื่อเป็นแกนกลางของเส้นด้าย ผลผลิตเส้นด้ายจะมีความยืดหยุ่นสูง เป็นต้น
   - เครื่องจักรที่ผลิตโดยเฉพาะ ผลผลิตที่ได้ คือ Texture Yarn ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นด้ายจำพวก Polyester’ Filament อาทิเช่น
   P-DTY – Draw Texturised Yarn 100% Polyester
   P-POY – Partially Oriented Yarn 100% Polyester
   P-FDY – Filament Yarn 100% Polyester
   P-HTY – High Tenacity Yarn 100% Polyester เป็นต้น
   2. มาตรฐาน USTER คือ มาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลจำเพาะของเส้นใยและเส้นด้าย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
พัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน