หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างเส้นด้ายต้นแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างเส้นด้ายต้นแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเลือกใช้เทคนิคเพื่อสร้างเส้นด้ายต้นแบบ จากแนวคิดการออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010701 วิเคราะห์เทคนิคการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ

1 กำหนดประเภทของการจัดการ
2 ระบุผลกระทบของการจัดการวัตถุดิบที่แตกต่างกัน
3 เลือกกระบวนการต่างๆ ที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ

1010702 ระบุขั้นตอนและเทคนิคการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ

1 ระบุกระบวนการในการประเมินผลการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
2 ผลิตเส้นด้ายต้นแบบด้วยวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
3 บันทึกเทคนิคการจัดการและผลกระทบของการผลิตเส้นด้ายต้นแบบที่ใช้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และการทดสอบที่มีอิทธิพลในการออกแบบเส้นด้าย 2. รู้เทคนิคเพื่อการผลิตเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้งเส้นด้ายต้นแบบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ และ การระบุขั้นตอนและเทคนิคการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์เทคนิคการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ และ การระบุขั้นตอนและเทคนิคการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
  
(ก) คำแนะนำ
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับสมบัติเส้นด้ายและขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายเพื่อวิเคราะห์และกำหนดเทคนิคการสร้างเส้นด้ายต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ข้อมูลของเส้นด้ายที่ต้องการออกแบบ อาทิเช่น ข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า ข้อมูลแนวโน้มวัตถุดิบ ข้อมูลการนำไปใช้ เป็นต้น
   2. เทคนิคการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น ระบบการปั่นด้ายฝ้าย ระบบปั่นด้ายแบบอื่น เป็นต้น
   3. การจัดการ หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหาในเชิงกายภาพและหาความสัมพันธ์ ระหว่าง 4 M (Man, Machine, Material and Method) เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด
   4. กระบวนการออกแบบเส้นด้าย อาทิเช่น การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ ชนิด/ประเภทของเส้นด้าย ความต้องการการนำไปใช้ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างเส้นด้ายต้นแบบ
ทดลองผลิตเส้นด้ายต้นแบบ