หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-5-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 2163 นักออกแบบสิ่งทอ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย โดยการตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้าย และการทบทวนผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพออกแบบวัสดุสิ่งทอ 2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010901 ตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้าย

1 ทดสอบงานสิ่งทอเพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตเส้นด้าย
2 จับคู่เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เข้ากับแนวคิดงานสิ่งทอ
3 ใช้เทคนิคที่แตกต่างในการผลิตเส้นด้ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

1010902 ทบทวนผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย

1 วิเคราะห์ผลงานสิ่งทอเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย
2. บันทึกสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้ายต่อไปในอนาคต
3 พิจารณาข้อติชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระบุสิ่งที่ควรปรับปรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบสิ่งทอ 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้าย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้เกี่ยวกับการทดสอบเส้นใย เส้นด้าย และผ้า 2. รู้เทคนิคเพื่อการผลิตเส้นด้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้าย และการทบทวนผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้าย และ การทบทวนผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย
  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับสมบัติเส้นด้ายและขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายเพื่อวิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และทำการทดสอบเส้นด้ายต้นแบบที่ทดลองผลิตขึ้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. เทคนิคการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น ระบบการปั่นด้ายฝ้าย ระบบปั่นด้ายแบบอื่น เป็นต้น
   2. ขั้นตอนการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น ผสมเส้นใย สางเส้นใย ม้วนสไลเวอร์ ทำแผ่นสไลเวอร์ หวีเส้นใย รีดเส้นใย โรฟวิ่ง ปั่นด้าย กรอด้าย เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดลองผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
เลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย