หน่วยสมรรถนะ

ผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-3-058ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ รวมถึงการลำดับแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ และการดำเนินการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022501 ควบคุมแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

1 เลือกใช้เทคนิคในการผลิตผ้าถักให้สอดคล้องกับสมบัติของผ้าถักชนิดพิเศษที่กำหนด
2 ระบุขั้นตอนการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษตามใบสั่งผลิต
3 ระบุวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ
4.ระบุเครื่องจักรในการผลิตถักชนิดพิเศษ ได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงานผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

1022502 ดำเนินการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

1.เลือกเครื่องจักรในการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษเพื่อสะดวกในการใช้งาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน
3 ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตผ้าถักชนิดพิเศษได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงาน
4. ใช้อุปกรณ์เสริมตามใบสั่งผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานตามใบสั่งผลิต 2.ปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์เสริมตามคู่มือการใช้งานเครื่องจักรผลิตผ้าถัก 3.ปฏิบัติการประเมินงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อกำหนดด้านการผลิตผ้าถัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และการทดสอบ ทีมีอิทธิพลในการผลิตเส้นด้าย 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าถัก 3. เทคนิคเพื่อการผลิตผ้าถัก 4. ข้อกำหนดการผลิตผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ รวมถึงการลำดับแผนงานการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ และ การดำเนินการผลิตผ้าทอชนิดพิเศษ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการควบคุมแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ รวมถึงการลำดับแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ และ การดำเนินการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมแผนงานการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถกำหนดแนวทางการใช้เครื่องจักรเฉพาะทางเพื่อช่วยในการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกเครื่องจักรเฉพาะทางเพื่อช่วยในการผลิตผ้าถักชนิดพิเศษได้
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ผ้าถักชนิดพิเศษ หมายถึง ผ้าถักที่มีการนำนวัตกรรม เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของวัตถุดิบและเทคนิคการผลิต อาทิเช่น การเติมสารพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับผ้าถัก หรือผ้าถักที่มีการใช้อุปกรณ์พิเศษ ในการผลิต อาทิเช่น อุปกรณ์พิเศษ “Fall plate” เป็นต้น
  2. เทคนิคในการผลิตผ้าถัก หมายถึง การผลิตผ้าถักเพื่อให้ได้คุณภาพและสมบัติของผ้าถักชนิดพิเศษ อาทิเช่น
  Laid-in Raschel คือ โครงสร้าง 99% ใช้เทคนิคการสอดใส่เส้นด้ายเชื่อมต่อระหว่างแถวโดยไม่มีการถักห่วง
  Fall plate Raschel คือ ผ้าลูกไม้ราเชลที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ Fall plate เป็นผ้าลูกไม้ที่มีชุดป้อนเส้นด้าย 6 ชุดเป็นอย่างน้อย ในการผลิต
  Jacquard Raschel คือ โครงสร้างผ้าถักที่ผลิตจากเครื่องถักผ้าราเชลที่มีอุปกรณ์นำด้ายสำหรับโครงสร้างพื้น และอุปกรณ์นำด้ายสำหรับโครงสร้างลวดลายแจ็คการ์ดในการถักผ้าลูกไม้ผืนและผ้าลูกไม้แถบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ
ควบคุมการผลิตผ้าถักให้ตรงตามแผนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน