หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการผลิตผ้าถักให้ตรงตามแผนการผลิต

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-3-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการผลิตผ้าถักให้ตรงตามแผนการผลิต

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการควบคุมการผลิตผ้าถักให้ตรงตามแผนการผลิต ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุดิบในการผลิตผ้าถัก รวมถึงการควบคุมบุคลากรในการผลิตผ้าถัก และการควบคุมระยะเวลาในการผลิตผ้าถัก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022601 ควบคุมวัตถุดิบในการผลิตผ้าถัก

1 จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตให้ถูกต้องตามชนิด ประเภทของผ้าถัก
2 จัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อแผนการผลิตผ้าถัก

1022602 ควบคุมบุคลากรในการผลิตผ้าถัก

1 วางแผนกำลังคนในสายการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรวม
2 จัดเตรียมบุคลากรในสายการผลิตให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนการผลิตรวม
3 สรุปผลกระบวนการผลิตผ้าถัก

1022603 ควบคุมระยะเวลาในการผลิตผ้าถัก

1 วางแผนขั้นตอนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2 ควบคุมการผลิตหลักให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนการผลิตรวม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติการตรวจสอบแผนการผลิตผ้าถัก 2.รายงานผลการผลิตผ้าถัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุดิบในการผลิตผ้าถัก รวมถึงการควบคุมบุคลากรในการผลิตผ้าถัก และ การควบคุมระยะเวลาในการผลิตผ้าถัก
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการควบคุมวัตถุดิบในการผลิตผ้าถัก การควบคุมบุคลากรในการผลิตผ้าถัก และการควบคุมระยะเวลาในการผลิตผ้าถัก
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมวัตถุดิบในการผลิตผ้าถักได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมบุคลากรในการผลิตผ้าถักได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมระยะเวลาในการผลิตผ้าถักได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุดิบในการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น
  ตารางการผลิตหลัก (Master production schedule) เพื่อให้ทราบว่า ลูกค้าต้องการผ้าถัก อะไรบ้าง เมื่อใด
   ใบแสดงรายการวัสดุ หรือข้อกำหนดเฉพาะของผ้าถัก (Bill of material or Knitted Fabric specifications) เพื่อให้ทราบว่าจะต้องใช้วัตถุดิบ อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด
  ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง (Inventory availability) เพื่อให้ทราบว่า มีวัตถุดิบปริมาณเท่าใดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ได้ทันที
  ปริมาณวัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ (Purchase orders outstanding) เพื่อให้ทราบว่ามีวัตถุดิบใดบ้างที่ได้สั่งซื้อไปแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการจัดส่ง แล้วจะมาส่งเมื่อใด
   เวลานำ (Lead times) เพื่อให้ทราบ เวลาที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ
  2. ตารางการผลิตหลัก คือตารางที่กำหนดปริมาณการผลิตผ้าถักแต่ละชนิด โดยจะให้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าว่า ต้องการผ้าถักอะไรและปริมาณเท่าใด
  3. ตารางการผลิตรวม จะระบุปริมาณที่ต้องผลิตในลักษณะหมวดหมู่ของผ้าถัก เวลาทำงานมาตรฐาน และมูลค่าทางการเงิน ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการผลิตรวม อาทิเช่น แผนการเงิน ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเครื่องจักร จำนวนพนักงานที่มีอยู่ นโยบายการจัดการวัตถุดิบคงคลัง ประสิทธิภาพของผู้จัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ผลิตผ้าถักชนิดพิเศษ
ควบคุมการผลิตผ้าถักให้ตรงตามแผนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน