หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-2-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถักโดยการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก และการจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถักได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรถักนิต

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022201 เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก

1 เลือกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
2 จัดทำใบเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต
3 จัดทำรายงานการเตรียมวัตถุดิบได้ครบถ้วนตามใบสั่งผลิต

1022202 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก

1 ระบุวัตถุดิบได้ตรงกับชนิดของผ้าถักที่ต้องการผลิต
2 ระบุจำนวนวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต
3 คัดแยกวัตถุดิบบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต

1022203 จัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก

1 ระบุข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตผ้าถักได้ถูกต้องตามใบสั่งผลิต
2 ระบุเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการผลิตผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลการผลิตผ้าถัก
3 บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติการผลิตผ้าถัก
4 นำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการผลิตผ้าถักต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 3. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 4. รู้สัญลักษณ์การแยกประเภทของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
  2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก และ การจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก
  
(ง) วิธีการประเมิน
  พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก การตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักและจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถักได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตผ้าถัก ประกอบด้วย ข้อมูลด้านวัตถุดิบ - ชนิดของวัตถุดิบ อาทิเช่น ฝ้าย ลินิน โพลีเอสเตอร์ ไนลอน เป็นต้น
  - ข้อมูลจำเพาะของวัตถุดิบ อาทิเช่น ส่วนผสมของวัตถุดิบ เบอร์ด้าย จำนวนเกลียวของเส้นด้าย ทิศทางเกลียวของเส้นด้าย สี เป็นต้น
  - ส่วนผสมของวัตถุดิบ อาทิเช่น ฝ้าย 50% ผสมกับโพลีเอสเตอร์ 50% เป็นต้น
   ข้อมูลของเส้นด้าย
  - เบอร์ด้าย อาทิเช่น Ne 30 Ne 40 50 dtex 120 dtex เป็นต้น
  - จำนวนเกลียวของเส้นด้าย อาทิเช่น 20 TPI 16 TPI เป็นต้น
  - ทิศทางเกลียวของเส้นด้าย ประกอบด้วย เกลียว S เกลียว Z
  - ลักษณะของเส้นด้าย อาทิเช่น single yarn, ply yarn, cable yarn เป็นต้น
  -รหัสสีเส้นด้าย
   ข้อมูลของเครื่องจักร
   - ชนิดของเครื่องจักร - จำนวนเข็ม/นิ้ว
  - ชุด CAM - ความยาวห่วง
  - จำนวนอุปกรณ์ป้อนเส้นด้าย - หน้ากว้างของเครื่อง
   ข้อมูลความต้องการของลูกค้า
  - จำนวนที่ต้องการผลิต
  - การนำไปใช้ อาทิเช่น ผ้าสำหรับเครื่องนุ่งห่ม ผ้าสำหรับงานเคหะสิ่งทอ เป็นต้น
  - น้ำหนักต่อหน่วย อาทิเช่น 1gm/m2
  - หน้ากว้างผ้า
  - โครงสร้างผ้า
  - Delivery Time
   - กระบวนการผลิต อาทิเช่น ring, open-end เป็นต้น
   2. เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น
   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถักผ้า คือเครื่องหมายแทนห่วง (Stitch Notation) มี 4 แบบ คือ
   2.1 Verbal Notation เป็นการใช้ชื่อโครงสร้างโดยไม่ต้องเขียนโครงสร้างหรือการออกแบบอื่นๆ เช่น 1 × 1 Rib, Interlock ซึ่งเป็นโครงสร้างมี่ม่สลับซับซ้อน
   2.2 Graphic Notation เป็นการร่างขึ้นมาก่อนในรูปแบบที่กำหนดอย่างง่าย
  img width=657 height=1 src="http://127.0.0.1/genWordploaded/1.2.jpg" align=left hspace=12 alt="http://127.0.0.1/genWordploaded/1.2.jpg"img width=655 height=1 src="http://127.0.0.1/genWordploaded/1.1.jpg" align=left hspace=12 alt="http://127.0.0.1/genWordploaded/1.1.jpg" 2.3 Symbolic Notation เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลักษณะของห่วง นิยมใช้ในโครงสร้าง Single Knit ที่เป็นโครงสร้างสลับซับซ้อน แต่ไม่นิยมใช้ในโครงสร้าง Double Knit เพราะมัความยุ่งยากกว่า Symboloic Notation มีสัญลักษณ์แทนห่วงแบบต่างๆ ดังนี้ 3. การบันทึกข้อมูลหมายถึงเพื่อจัดทำประวัติการผลิตผ้าถัก ประกอบด้วย วันที่ผลิต เลขที่ใบสั่งผลิต เบอร์ผ้า เบอร์เครื่อง จำนวนเข็ม จำนวนหัว (อุปกรณ์ป้อนด้าย) หน้ากว้างของเครื่อง ลายผ้า ขนาดผ้าดิบกลม น้ำหนักผ้าดิบ เบอร์ด้าย ชนิดด้าย ตัวอย่างผ้าดิบ ตัวอย่างผ้าสำเร็จ ขนาดผ้าสำเร็จ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน