หน่วยสมรรถนะ

ผลิตเส้นด้าย

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-2-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตเส้นด้าย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8151 ผู้ควบคุมเครื่องจักร จัดเตรียมเส้นใย ปั่น และกรอเส้นใย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตเส้นด้าย เริ่มตั้งแต่การลำดับแผนงานการผลิตเส้นด้ายและการผลิตเส้นด้าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8151 ผู้ควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมเส้นใย ปั่น และกรอเส้นใย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020301 ลำดับแผนงานการผลิตเส้นด้าย

1. ระบุขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายตามใบสั่งผลิต
2. ระบุวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตเส้นด้าย
3. ระบุเครื่องจักรในการผลิตเส้นด้ายได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงานผลิตเส้นด้าย

1020302 ดำเนินการผลิตเส้นด้าย

1. เลือกเครื่องจักรในการผลิตเส้นด้ายเพื่อสะดวกในการใช้งาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน
3. ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตเส้นด้ายได้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของงาน
4. ใช้อุปกรณ์เสริมตามใบสั่งผลิตเส้นด้าย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย
  2. ทักษะการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า
  2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย
  3. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย
  4.รู้สัญลักษณ์การแยกประเภทของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการลำดับแผนงานการผลิตเส้นด้ายและการดำเนินการผลิตเส้นด้าย
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการลำดับแผนงานเพื่อการผลิตเส้นด้าย และดำเนินการผลิตเส้นด้าย
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถลำดับแผนงานการผลิตเส้นด้ายได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถดำเนินการผลิตเส้นด้ายได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ข้อมูลจำเพาะของงานผลิตเส้นด้าย หมายถึง ประเภทของเส้นด้าย ขนาดของเส้นด้าย กระบวนการผลิตเส้นด้าย เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเส้นด้าย
   - ประเภทของเส้นด้าย อาทิเช่น ด้ายจากเส้นใยสั้น (spun yarn) ด้ายจากเส้นใยยาว
  (filament yarn) ด้ายชนิดพิเศษ (special yarn)
  - ขนาดของเส้นด้าย อาทิเช่น ขนาดเส้นด้ายตามระบบตรง (Direct system) ขนาดเส้นด้ายตามระบบกลับ (Indirect system)
   - กระบวนการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น
   กระบวนการปั่นเส้นด้ายใยสั้น
  img width=582 height=565 src="http://127.0.0.1/genWordploaded/4.jpg" alt="http://127.0.0.1/genWordploaded/4.jpg"
  กระบวนการปั่นด้ายผสม POLYESTER/COTTON (T/C)
  img width=578 height=582 src="http://127.0.0.1/genWordploaded/4.1.jpg" alt="http://127.0.0.1/genWordploaded/4.1.jpg" เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
   ระบบปั่นด้ายแบบวงแหวน
   1. เครื่องผสม (Blow Room)
   2. เครื่องสางใย (Carder)
   3. เครืองไฮแลป
   4. เครื่องหวีเส้นใย (Comber)
   5. เครื่องรีด (Drwaing Machine)
   6. เครื่องโรฟวิ่ง (Roving)
   7. เครื่องปั่นด้ายแบบวงแหวน (Ring Spinning)
   8. เครื่องกรอด้าย (Winding Machine) 2. การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ประกอบด้วย
   - การตั้งค่าเครื่องจักร อาทิเช่น ความเร็ว, ค่าการ draft, ค่า roller gauge เป็นต้น ดู 10202
  3. อุปกรณ์เสริมในการผลิตเส้นด้าย หมายถึง อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้กระบวนการผลิตดีขึ้น อาทิเช่น ชุด auto doffer ของเครื่องปั่น 3 และ เครื่องปั่น 2 ชุด roving transportation ชุด auto packing ที่เครื่องกรอ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าทอ