หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตเส้นด้าย

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-ZZZ-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตเส้นด้าย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO รหัส 8151 ผู้ควบคุมเครื่องจักร จัดเตรียมเส้นใย ปั่น และกรอเส้นใย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้ายให้ตรงตามใบสั่งผลิต สามารถตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย เพื่อจัดทำข้อมูลการผลิตเส้นด้ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ 8151 ผู้ควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมเส้นใย ปั่น และกรอเส้นใย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020201 เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย

1. เลือกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
2.จัดทำใบเบิกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
3.จัดทำรายการเตรียมวัตถุดิบได้ครบถ้วนตามใบสั่งผลิต

1020202 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย

1.ระบุวัตถุดิบได้ตรงกับชนิดของเส้นด้ายที่ต้องการผลิต
2.ระบุจำนวนวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต
3. คัดแยกวัตถุดิบบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต

1020203 จัดทำข้อมูลการผลิตเส้นด้าย

1. ระบุข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตเส้นด้ายได้ถูกต้องตามใบสั่งผลิต
2. ระบุเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายได้ถูกต้องตามข้อมูลการผลิตเส้นด้าย
3. บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติการผลิตเส้นด้าย
4. นำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการผลิตเส้นด้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย 2. ทักษะการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย 3. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย 4. รู้สัญลักษณ์การแยกประเภทของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย และ การจัดทำข้อมูลการผลิตเส้นด้าย
  
(ง) วิธีการประเมิน
   พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้าย การตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้ายและจัดทำข้อมูลการผลิตเส้นด้าย
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้ายได้
   2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเส้นด้ายได้
   3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำข้อมูลการผลิตเส้นด้ายได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตเส้นด้าย ประกอบด้วย
   ข้อมูลด้านวัตถุดิบ
   - ชนิดของวัตถุดิบ อาทิเช่น ฝ้าย ลินิน โพลีเอสเตอร์ ไนลอน เป็นต้น
  - ข้อมูลจำเพาะของวัตถุดิบ อาทิเช่น ความยาวเส้นใย ความเหนียวเส้นใย
   ความละเอียดของเส้นใย สี เป็นต้น
  - ส่วนผสมของวัตถุดิบ อาทิเช่น ฝ้าย 50% ผสมกับโพลีเอสเตอร์ 50% เป็นต้น
   ข้อมูลของเส้นด้าย
  - เบอร์ด้าย อาทิเช่น Ne 30 Ne 40 50 dtex 120 dtex เป็นต้น
  - จำนวนเกลียวของเส้นด้าย อาทิเช่น 20 TPI 16 TPI เป็นต้น
   - เกลียวของเส้นด้าย ประกอบด้วย เกลียว S เกลียว Z
  - ลักษณะของเส้นด้าย อาทิเช่น single yarn, ply yarn, cable yarn เป็นต้น
   - น้ำหนักของผลผลิตแต่ละกระบวนการ อาทิเช่น ปั่น 2 น้ำหนัก 230 กรัม/30 หลา
   เป็นต้น
   2. เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการผลิตเส้นด้าย อาทิเช่น
   Ne หมายถึง เบอร์เส้นด้ายที่ต้องการคำนวณหน่วยเป็น cotton count
   Nm หมายถึง เบอร์ด้ายที่ต้องการคำนวณหน่วยเป็น metric count
   New หมายถึง เบอร์ด้ายที่ต้องการคำนวณหน่วยเป็น Worsted count
   เทกซ์ (Tex) หมายถึง หน่วยของเบอร์ด้ายระบบตรง
   ดีเนียร์ (Denier) หมายถึง หน่วยของเบอร์ด้ายระบบตรง
   TC หมายถึง เส้นด้ายที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์มากกว่าฝ้าย
   CVC เส้นด้ายที่มีส่วนผสมของฝ้ายมากกว่าโพลีเอสเตอร์
   TPI หมายถึง จำนวนเกลียว/นิ้ว (ส่วนใหญ่ใช้กับ Ring Yarn)
   TM หมายถึง ค่าแฟคเตอร์ของเกลียว (ค่าคูณเกลียว หรือ Twist Multiplier)
   TPM หมายถึง จำนวนเกลียวต่อเมตร (ส่วนใหญ่ใช้กับเส้นด้าย OE)
   /1 หมายถึง เส้นด้ายเดี่ยว อาทิเช่น 20/1, 30/1 หรือใช้เขียนในรูป 20s, 30s
   /2 หมายถึง เส้นด้ายควบ อาทิเช่น 40/2, 30/2
   CM หมายถึง Combed Yarn (เส้นด้ายคอมบ์)
   CD หมายถึง Carded Yarn (เส้นด้ายสาง)
   BL หมายถึง เครื่องผสม
   CD หมายถึง เครื่องสางใย
   DF หมายถึง เครื่องรีด
   FL หมายถึง เครื่องปั่น 2
   RF หมายถึง เครื่องปั่น 3
   WD หมายถึง เครื่องกรอ
   B.D. หมายถึง Back Draft
   M.D. หมายถึง Main Draft
   T.D. หมายถึง Total Draft
  3. การบันทึกข้อมูลหมายถึงเพื่อจัดทำประวัติการผลิตเส้นด้าย ประกอบด้วย ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ข้อมูลของเส้นด้าย ข้อมูลการตั้งค่าเครื่องจักร ข้อมูลความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าทอ