หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-TAI-5-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ศึกษาวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า เลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20121 ศึกษาวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า

1. พิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแบบร่าง
1. พิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแบบร่าง
1. พิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแบบร่าง
2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า

20122 เลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

1.พิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแบบร่าง
1.พิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแบบร่าง
1.พิจารณาวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแบบร่าง
2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปเกี่ยวกับศึกษาวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  2. ปฏิบัติการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
   (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าถูกต้อง
  2. การจัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อการผลิตเสื้อผ้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  2.รายงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อการผลิตเสื้อผ้า
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในพัฒนาเพื่อการผลิตเสื้อผ้า
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการสำรวจความต้องการวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า เลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาวัตถุดิบได้แก่ กรรไกร, เข็ม , ด้าย
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า