หน่วยสมรรถนะ

บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-TAI-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20431 พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.ศึกษาเทรนแฟชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ
1.ศึกษาเทรนแฟชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ
1.ศึกษาเทรนแฟชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ
1.ศึกษาเทรนแฟชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ
2.มีการจัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.มีการจัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.มีการจัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.มีการจัดอบอมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.ศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.ศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.ศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.ศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

20432 พัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

1. วิเคราะห์ระยะเวลาการทำงานของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง
1. วิเคราะห์ระยะเวลาการทำงานของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง
1. วิเคราะห์ระยะเวลาการทำงานของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง
1. วิเคราะห์ระยะเวลาการทำงานของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง
2.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
3. วางแผนการทำงานสำหรับอนาคต
3. วางแผนการทำงานสำหรับอนาคต
3. วางแผนการทำงานสำหรับอนาคต
3. วางแผนการทำงานสำหรับอนาคต
4. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน
4. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน
4. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน
4. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. ปฏิบัติการพัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การศึกษาเทรนแฟชั่นใหม่
  2. การศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่
  3. ระยะเวลาการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. รายงานปฏิบัติการพัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการศึกษาเทรนแฟชั่นใหม่
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการวางแผนการทำงานสำหรับอนาคต
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน การทำงานของตนเอง และประเมินรูปแบบของงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง และตั้งรับกับงานในอนาคต การจัดระบบการทำงานของตนเองเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. การประเมินจะต้องตรวจสอบการพัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด ศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานสำหรับอนาคต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารการปฏิบัติงานรายบุคคล
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า