หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-TAI-3-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ตรวจการทำงานของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30311 ตรวจการทำงานของเครื่องจักร

1. เครื่องจักรมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเย็บให้เหมาะสมและถูกต้องกับลักษณะงาน
3.เลือกใช้เข็มและปรับฝีเข็มให้เหมาะสมกับลักษณะของงานได้อย่างถูกต้อง
4.พิจารณาในเรื่องของด้าย และเข็มให้มีขนาดที่ถูกต้อง

30312 ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุผ่าน

1.ตรวจสอบตะเข็บของฝีเข็มให้ดูแข็งแรง ทนทาน
2.ตรวจสอบเนื้อผ้าและด้ายที่ใช้ในการเย็บ
3.วัดขนาดตัวของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
4.ตรวจสภาพของอุปกรณ์เครื่องเกาะเกี่ยวและวัสดุตกแต่งที่มีความแข็งแรงทนทาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจการทำงานของเครื่องจักร
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเย็บให้เหมาะสมและถูกต้องกับลักษณะงาน
  2. กาตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  3. การตรวจสอบตะเข็บของฝีเข็มให้ดูแข็งแรง ทนทาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการเครื่องจักรมีการตรวจสอบ
  2. เอกสารการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเย็บ
  3. ปฏิบัติงานการตรวจสอบเนื้อผ้าและด้าย
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมกระบวนการตรวจการทำงานของเครื่องจักร
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการตรวจการทำงานของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึง ตรวจการทำงานของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานการทำงานของเครื่องจักร
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบกาตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต
ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ