หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-TAI-2-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30322 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรจุหีบห่อ

1.ตรวจสอบรูปแบบของเสื้อผ้าตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
1.ตรวจสอบรูปแบบของเสื้อผ้าตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
2.ตรวจสอบประเภทของวัสดุที่ใช้
2.ตรวจสอบประเภทของวัสดุที่ใช้
3.ตรวจสอบการตกแต่งที่สวยงามและเหมาะสม
3.ตรวจสอบการตกแต่งที่สวยงามและเหมาะสม

30321 บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด

1.เลือกวิธีบรรจุให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ละประเภท
1.เลือกวิธีบรรจุให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ละประเภท
2.เลือกและออกแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ละประเภท
2.เลือกและออกแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ละประเภท
3.พิจารณารูปทรงของเสื้อผ้าแต่ละประเภทเพื่อเลือกวิธีการบรรจุที่เหมาะสม
3.พิจารณารูปทรงของเสื้อผ้าแต่ละประเภทเพื่อเลือกวิธีการบรรจุที่เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด 2. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรจุหีบห่อ
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การพิจารณารูปทรงของเสื้อผ้าแต่ละประเภทเพื่อเลือกวิธีการบรรจุที่เหมาะสม
  2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด 2. รายงานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรจุหีบห่อ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการศึกษาวิธีบรรจุให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ละประเภท
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ 4. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรจุหีบห่อ
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรจุหีบห่อ
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน ชนิดของภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุ ประเภทของเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบขนาดตัว เส้นกรอบนอกของเสื้อผ้า วัสดุที่ใช้เหมาะกับประเภทเสื้อผ้า
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด 2. การประเมินจะต้องตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรจุหีบห่อ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานสำหรับอนาคต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ
ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ