หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-TAI-1-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการผลิตเสื้อผ้า จัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
  และจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30113 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า

1.จัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับการผลิตได้อย่างถูกต้อง
1.จัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้อง
2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้อง
3.จัดเตรียมเครื่องมือการผลิตให้เหมาะสมกับงานได้อย่างถูกต้อง
3.จัดเตรียมเครื่องมือการผลิตให้เหมาะสมกับงานได้อย่างถูกต้อง
4.ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าด้านความสว่างและใช้กับเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าด้านความสว่างและใช้กับเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

30112 รีดสำเร็จขั้นสุดท้าย

1.การจัดการสถานที่การทำงานให้เหมาะสม
1.การจัดการสถานที่การทำงานให้เหมาะสม
2.ความปลอดภัยและการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2.ความปลอดภัยและการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่เหมาะสม
3.การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
3.การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
4.ปรับกระแสไฟฟ้าด้านความสว่างละปริมาณการใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
4.ปรับกระแสไฟฟ้าด้านความสว่างละปริมาณการใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม

30111 ผลิตเสื้อผ้าตามแบบที่กำหนด

1.วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
1.วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
2.มีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่จะดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และรัดกุม
2.มีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่จะดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และรัดกุม
3.มีการสื่อสารในสถานที่ทำงาน จะดำเนินงานในลักษณะที่สุภาพ
3.มีการสื่อสารในสถานที่ทำงาน จะดำเนินงานในลักษณะที่สุภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการผลิตเสื้อผ้า
  2. ปฏิบัติการจัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน 3. ปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดการแหล่งสื่อสาร
  2. วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภค
  3. การระบุความต้องการสินค้าเสื้อผ้า
  4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการผลิตเสื้อผ้า
  2. รายงานปฏิบัติการจัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
  3. รายงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบประกาศให้ทราบเรื่องเป้าหมายการผลิตเสื้อผ้า
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการจัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการจัดเตรียมเครื่องมือการผลิตให้เหมาะสมกับงานได้อย่างถูกต้อง
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการผลิตเสื้อผ้า จัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน และจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน 2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
  2. ตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมเพื่อดำเนินงานตามกรรมวิธีการผลิตเสื้อผ้า