หน่วยสมรรถนะ

ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-TAI-1-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในการบริหาร การทำงานที่เกิดประสิทธิผล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20412 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในการบริหาร การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผล

1.พูดทำความเข้าใจในหน้าที่ปฏิบัติต่างๆของแต่ละบุคคล
1.พูดทำความเข้าใจในหน้าที่ปฏิบัติต่างๆของแต่ละบุคคล
2.แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานตามความถนัดอย่างชัดเจน
2.แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานตามความถนัดอย่างชัดเจน
3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน
3.รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน1.พูดทำความเข้าใจในหน้าที่ปฏิบัติต่างๆของแต่ละบุคคล

20411 พัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

1.พูดทำความเข้าใจของลักษณะการปฏิบัติงานในองค์กร
1.พูดทำความเข้าใจของลักษณะการปฏิบัติงานในองค์กร
2.เรียกประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นในวาระต่างๆ
2.เรียกประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นในวาระต่างๆ
3.กิจกรรมร่วมพัฒนาความสัมพันธ์
3.กิจกรรมร่วมพัฒนาความสัมพันธ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุป เกี่ยวกับจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งและเก็บรายละเอียดและพื้นที่ปฏิบัติงาน
  2. ปฏิบัติการวางแผนจัดเตรียมและตกแต่งและเก็บรายละเอียดวัสดุตามข้อกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเลือกใช้วัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด
  2. ประเภทต่างๆ ของวัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการใช้วัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการตกแต่งและเก็บรายละเอียดอย่างถูกต้อง
  2. คู่มือเกณฑ์ปรับตำแหน่งในการตกแต่ง
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการดำเนินงานเพื่อตกแต่งและเก็บรายละเอียด 2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งและเก็บรายละเอียดเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการวางแผนจัดเตรียมและตกแต่งและเก็บรายละเอียด วัสดุตามข้อกำหนด
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด และพื้นที่ปฏิบัติงาน และ วางแผนจัดเตรียมและเย็บวัสดุตามข้อกำหนด
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของอุปกรณ์สำหรับการกำหนดตำแหน่งในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด เช่น เข็มหมุด ชอล์คขีดผ้า กระดาษคาร์บอน ที่กลิ้งผ้า ดินสอสี การพิจารณาตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการกำหนดในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด และวางตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด
  
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งและเก็บรายละเอียดส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการตกแต่งและเก็บรายละเอียด
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำหนดตำแหน่งในการตกแต่งและเก็บรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของการตกแต่งและเก็บรายละเอียดเสื้อผ้าได้ตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและตัดผ้า
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน