หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ และติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30342 ติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ

1.อ่านข้อกำหนดการตรวจสอบระบบคุณภาพอย่างถูกต้อง
1.อ่านข้อกำหนดการตรวจสอบระบบคุณภาพอย่างถูกต้อง
2. ผลิตเสื้อผ้าให้มีคุณภาพตามแบบที่กำหนด
2. ผลิตเสื้อผ้าให้มีคุณภาพตามแบบที่กำหนด
3. ทวนสอบสอบระบบคุณภาพเป็นประจำตามข้อกำหนด
3. ทวนสอบสอบระบบคุณภาพเป็นประจำตามข้อกำหนด

30341 ตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ

1.ตรวจสอบคุณภาพการทำงานแต่ละขั้นตอน การตัด การเย็บ และการตกแต่ง
1.ตรวจสอบคุณภาพการทำงานแต่ละขั้นตอน การตัด การเย็บ และการตกแต่ง
2.ประเมินผลการทำงานแต่ละขั้นตอน การตัด การเย็บ และการตกแต่ง
2.ประเมินผลการทำงานแต่ละขั้นตอน การตัด การเย็บ และการตกแต่ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ
  2. ปฏิบัติการติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการตรวจสอบคุณภาพการทำงานแต่ละขั้นตอน
  2. การประเมินผลการทำงานแต่ละขั้นตอน
  3. การอ่านข้อกำหนดการตรวจสอบระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ
  2. รายงานปฏิบัติการติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมตรวจสอบคุณภาพการทำงาน
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการผลิตเสื้อผ้าให้มีคุณภาพตามแบบที่กำหนด
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับดำเนินการตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ และติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ และติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจประเมินความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ
  2. ตรวจสอบการประเมินผลการทำงานแต่ละขั้นตอนติดตามการตรวจสอบระบบคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต
ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ