หน่วยสมรรถนะ

ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10513 บำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

1.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อุปกรณ์ป้องกันภัยที่ชำรุด ต้องรายงานทันที
2. อุปกรณ์ป้องกันภัยที่ชำรุด ต้องรายงานทันที
3. พื้นที่การทำงานของตนเองจัดให้เป็นระเบียบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพลดความเสี่ยง
3. พื้นที่การทำงานของตนเองจัดให้เป็นระเบียบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพลดความเสี่ยง
4. เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุได้ใช้และจัดเก็บอย่างถูกต้อง
4. เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุได้ใช้และจัดเก็บอย่างถูกต้อง
5.วิธีดำเนินการยามฉุกเฉินปฏิบัติตามเมื่อมีสัญญาณเตือนภัย
5.วิธีดำเนินการยามฉุกเฉินปฏิบัติตามเมื่อมีสัญญาณเตือนภัย

10512 วางแผนด้านความปลอดภัยในการสถานที่ทำงาน

1. สภาพแวดล้อมการทำงานได้ตรวจสอบเป็นประจำถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
1. สภาพแวดล้อมการทำงานได้ตรวจสอบเป็นประจำถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
2. อันตรายนั้นได้ ระบุและได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม
2. อันตรายนั้นได้ ระบุและได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม
3.ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เหมาะสม ขอได้ทันทีกรณีที่บาดเจ็บ
3.ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เหมาะสม ขอได้ทันทีกรณีที่บาดเจ็บ
4.ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนั้นปฏิบัติได้ตลอดเวลา
4.ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนั้นปฏิบัติได้ตลอดเวลา

10511 วางแผนด้านสุขภาพของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน

1.มีห้องพยาบาลในสถานที่ทำงาน
1.มีห้องพยาบาลในสถานที่ทำงาน
2.จัดเวลาในการตรวจสุขภาพประจำปี
2.จัดเวลาในการตรวจสุขภาพประจำปี
3.มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีในที่ทำงาน
3.มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีในที่ทำงาน
4. มีนโยบายขององค์กรด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคลากร
4. มีนโยบายขององค์กรด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคลากร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุป วางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคลากรและจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
   2. ปฏิบัติการแผนกิจกรรมการบำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  (ข)ความต้องการด้านความรู้ 1. การวางแผนด้านสุขภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 2. การวางแผนด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 3. การบำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. อุปกรณ์ทำงานที่มีประสิทธิภาพ 2. วิธีการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการด้านสุขภาพของบุคลากร
  2. เอกสารการรับรองด้านสุขภาพของบุคลากร
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการวางแผนด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับความรู้เรื่องการวางแผนด้านสุขภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน วางแผนด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และบำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการวางแผนด้านสุขภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน วางแผนด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และบำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนด้านสุขภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการบำรุงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน