หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-5-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกใช้มาตรฐานเฉพาะตามลักษณะงาน เพื่อการออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีวิธีใช้สารแทรกซึมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20151 เลือกมาตรฐานเฉพาะตามลักษณะงานเพื่อการออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.วิเคราะห์ชิ้นงานที่จะทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจพบได้ถูกต้อง
2. เลือกมาตรฐานเฉพาะตามลักษณะงานเพื่อการออกแบบกระบวนการทดสอบได้ถูกต้องและเหมาะสม

20152 ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมตามมาตรฐานเฉพาะที่ได้เลือกไว้

1.สำรวจชิ้นงานที่จะทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจพบได้ถูกต้องตามมาตรฐานเฉพาะซึ่งได้เลือกไว้
2. ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยใช้มาตรฐานเฉพาะได้ถูกต้องตามลักษณะงานซึ่งได้เลือกไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

การทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong

   1. ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
   2. การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  strong(ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
   1. การใช้เครื่องมือทดสอบ
   2. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ

  2.
แฟ้มสะสมผลงาน
  3.
แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge
Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
  2.
แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
   พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong

  1.
มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
   1.1 ASME Section V (American Society of
Mechanical Engineers)
   1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   1.3 ASTM (American Standard of Testing
Material)
   1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)
   2. ประเภทการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
   2.1 ASME Section V (American Society of
Mechanical Engineers)
   2.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   2.3 ASTM (American Standard of Testing
Material)
   2.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1)
แบบทดสอบข้อเขียน

2)
แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

1)
แบบทดสอบข้อเขียน

2)
แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)
รับรองผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)