หน่วยสมรรถนะ

ตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-5-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ผลจากการทดสอบชิ้นงาน ตามกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม ตลอดจนตัดสินผลการทดสอบจากการทดสอบชิ้นงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20141 วิเคราะห์ผลจากการทดสอบชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.วิเคราะห์ผลจากการทดสอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เทียบค่าผลจากการทดสอบชิ้นงานกับเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

20142 ตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม

1.ตัดสินผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. สรุปการตัดสินผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong
  
1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
strong (ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
1. ระบบการจัดเอกสาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong

   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
   2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge
Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตัดสินผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
   พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
  
1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม


  
สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้
ได้แก่
   1.1 ASME Section V (American Society of
Mechanical Engineers)
   1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   1.3 ASTM (American Standard of Testing
Material)
   1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1)
แบบทดสอบข้อเขียน

2)
แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

1)
แบบทดสอบข้อเขียน

2)
แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Design technique & Procedure) ด้วยวิธีใช้สารแทรกซึม (Penetrant Testing)