หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบเอกสารใบสั่งงาน อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตลอดจนสามารถเตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60111 ตรวจสอบเอกสารใบสั่งงานเพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1.อ่านรายละเอียดองค์ประกอบของใบสั่งงานได้ถูกต้องครบถ้วน
2. เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามสภาพงาน

60112 อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการกำหนดประเภทการทดสอบ

1.อ่านแบบและสัญลักษณ์ของงานตามใบสั่งงานกำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน
2.เลือกประเภทการทดสอบที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

60113 เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1.จัดเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน (Procedure)ตามประเภทการทดสอบสำหรับงานที่ต้องทำตามใบสั่งงานได้ถูกต้องครบถ้วน
2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการบันทึกและรายงานผลได้ถูกต้องครบถ้วน

60114 เตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1.เลือกใช้เอกสารที่กำหนดมาตรฐานในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง
2.เลือกใช้เอกสารที่กำหนดเกณฑ์การยอมรับในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong
   1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
   2. เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  strong (ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
   1. การใช้เครื่องมือทดสอบ
   2. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
   2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
   พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
   1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
   สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
  1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
  1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
  1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
  1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)