หน่วยสมรรถนะ

เปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เปรียบเทียบค่าของการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเปรียบเทียบ แปลผล และสรุปผลค่าที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10211 อ่านค่าเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)

1.อ่านค่าเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบได้ถูกต้อง
2. เลือกเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับได้ถูกต้อง

10212 เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบ

1.เลือกเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับได้ถูกต้อง
2.เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ใช้ในการทดสอบได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ /strong

  1.strong /strongฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
  2.
การเขียนรายงาน
  strong(ข) ความต้องการด้านความรู้ /strong
  1.
มาตรฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (/strongstrongPerformance Evidence)/strong

   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
   2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge
Evidence)/strong
   1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
   2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับที่ ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
  พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
  
1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีตรวจพินิจ


  
สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้
ได้แก่
   1.1 ASME Section V (American Society of
Mechanical Engineers)
   1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
   1.3 ASTM (American Standard of Testing
Material)
   1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน


1)
แบบทดสอบข้อเขียน

2)
แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

1)
แบบทดสอบข้อเขียน

2)
แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)
รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)